Regeling collegegeld

De collegegeldregeling 2017-2018 treft u aan in onderstaand document. 

Wettelijk collegegeld: € 2.006,--
Instellingscollegegeld: € 5.350,--
Aangepast collegegeld:
eerste 30 EC € 34,00 per EC
30-60 EC € 68,00 per EC
Bij meer dan 60 EC € 87,00 per EC

Administratiekosten voor betaling in termijnen bedraagt € 24,--
Contractanten (degenen die losse vakken volgen) betalen € 89, -- per EC. Dit bedrag is gebaseerd op het instellingscollegegeld
(€ 5.350,-- gedeeld door 60 EC).

Een diploma kan alleen behaald worden door studenten die ingeschreven staan als voltijdstudent. Daarbij is het niet toegestaan een hele opleiding te volgen op contractbasis. Om die reden is door de examencommissie bepaald dat op contractbasis maximaal 40 EC per jaar en maximaal 120 EC (inclusief vrijstellingen) per opleiding gedaan kan worden. Stages en scripties kunnen niet op contractbasis gedaan worden.
 
Op grond van gewijzigde wetgeving per 1 september 2010 komt een student die een tweede zelfde graad wil behalen (d.w.z. inschrijving voor een bacheloropleiding terwijl al eerder een bachelorgraad is behaald of inschrijving voor een masteropleiding terwijl al eerder een mastergraad is behaald) niet meer in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld.
Het instellingscollegegeld is gebaseerd op de jaarlijkse bijdrage van OCW voor een bekostigde student met een opslag voor het behalen van een graad. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats die mede gebaseerd is op de ontwikkeling van het wettelijk collegegeld.
Het college van bestuur legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de universiteitsraad.