Collectie

De collectie bevat vooral materiaal dat gericht is op het onderwijs en het onderzoek aan de TUA. De nadruk ligt op de Reformatie en de daaruit voortkomende confessionele en dogmatische traditie.
Daarnaast zijn door aankoop en schenking enkele bijzondere collecties opgenomen:


Collectie Vermeulen

In 1986 is de bibliotheek in het bezit gekomen van een collectie boeken en brochures die betrekking hebben op de Afscheiding van 1834 en op de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze werken zijn verzameld door onderwijzer D. Vermeulen en na zijn sterven door de familie aan de bibliotheek geschonken.

Collectie Houthoff-de Groot
Deze verzameling bestaande uit een groot aantal werken van dr. H.F. Kohlbrugge is in 1987 aan de bibliotheek geschonken door het echtpaar mr. H.L. Houthoff en mw. M.M. Houthoff-de Groot.
De handgeschreven preken van ds. H.J. de Groot, die deel uitmaakten van deze collectie, zijn te vinden in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), onderdeel van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Collectie Baaij
Uit de nalatenschap van ds. W. Baaij is in 2004 een collectie werken uit de 17e en 18e eeuw van schrijvers van de Nadere Reformatie ontvangen en opgenomen.

Collectie Troost
In 2008 werd door prof.dr. A. Troost zijn bibliotheek aan de TUA nagelaten, waarin belangrijke werken op het gebied van de reformatorische wijsbegeerte.

Collectie SSNR
Deze collectie betreft vooral Oude Drukken (werken van vůůr 1850) o.a  van Voetius, Ridderus en Calvijn, en is door het bestuur van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) in 2000 in bruikleen gegeven.
 
Collectie W. van ít Spijker
Uit de bibliotheken van prof. J. Hovius en prof. dr. W. van ít Spijker zijn in 2006 een collectie Oude Drukken en een groot aantal boeken op het gebied van kerkgeschiedenis en kerkrecht aangekocht en opgenomen in de TUA-bibliotheek.

Overige collecties
Deputaten Kerk en IsraŽl van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben in 2011 hun zgn. IsraŽlbibliotheek aan de TUA-bibliotheek geschonken. Deze collectie met werken op het gebied van Judaica was reeds onderdeel van de bibliotheek.

Ook de zendingsbibliotheek van Deputaten Buitenlandse Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland is ondergebracht bij de bibliotheek.