Studieboeken

Studenten
Voor de studie aan de TUA is voor alle vakken literatuur nodig. In de studiegids wordt aangegeven welke boeken tentamenstof zijn en daarmee verplicht zijn om te bestuderen en welke facultatief, dus aanbevolen.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle literatuur. Evenals op andere universiteiten moeten boeken voor werkcolleges zelf aangeschaft worden. De minimale kosten voor de aanschaf van studieboeken wordt geschat op € 300,- per jaar.
Bestellen van boeken kan via Boekenvereniging  De Krent.

Dictaten ten behoeve van de colleges worden gratis verstrekt. Overige literatuur en schriftelijke opdrachten en scripties zijn voor rekening van de student. Dictaten en noodzakelijke literatuur zijn bij dhr. M. Rozema verkrijgbaar .

De bibliotheek schaft de literatuur aan die in de studiegids vermeld is. Van tentamenboeken zijn dat zo veel mogelijk twee exemplaren. Uitzonderingen op het dubbel aanschaffen, zijn boeken voor keuzevakken en voor vakken in de master. Deze titels worden alleen in overleg met docenten in tweevoud aangeschaft. Daarnaast zijn sommige titels te kostbaar om er twee exemplaren van aan te schaffen. Van de dubbele exemplaren is één exemplaar niet uitleenbaar en blijft ter bestudering in  de bibliotheek. Het gebruik van dit exemplaar moet gemeld worden bij de balie van de bibliotheek.

Docenten
Voor het samenstellen van dictaten en readers geldt de volgende regel:
- Het maken van dictaten is toegestaan, omdat dit eigen werk van docenten is. Hierin is het citeren van korte stukjes uit boeken of artikelen met bronvermelding toegestaan (zgn. citaatrecht).
- Volgens het besluit van het CvB van 8 maart 2012 worden er geen readers meer gemaakt.
Artikelen en andere hoofdstukken uit boeken kunnen studenten in de bibliotheek bestuderen . 
- Literatuur die niet of nauwelijks verkrijgbaar is, zal beschikbaar gesteld kunnen worden
met in achtneming van de door de Auteurswet gestelde regels en het betalen van auteursrechten  voor elk afzonderlijk artikel of hoofdstuk. 
N.B. Niet-verkrijgbare literatuur is niet auteursrechtenvrij.
Dictaten en noodzakelijke literatuur moeten zoveel mogelijk digitaal aangeleverd worden bij dhr. M. Rozema. Uiterlijk één week voor het gebruik moeten deze aangeleverd zijn met een juiste invulling van dit formulier: http://www.webkey7.nl/tua/images2/formulier_voor_toestemmingsaanvraag_reader.docx formulier_voor_toestemmingsaanvraag_reader.docx
Met vragen kunt u bij de bibliothecaris terecht.

Auteursrechten
Voor de samenstelling van readers/dictaten waarin werk van anderen wordt overgenomen, krijgen we te maken met auteursrechten, waarvoor vooraf toestemming tot overname nodig is.
N.B. Dit geldt voor papieren en digitale readers, artikelen etc.
Voor het onderwijs is voor een zgn. korte overname geen voorafgaande toestemming nodig, maar wel een meldingsplicht bij de Stichting Pro.

Overnames
De overnames worden verdeeld in twee categorieën: zgn. korte en niet-korte overnames:

Korte overnames: zonder toestemming overnemen van kleine gedeelten, die voldoen aan onderstaande regels:
• Uit niet-literaire boeken: max. 10.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het gehele oorspronkelijk werk waaruit wordt overgenomen.
• Uit tijdschriften, dagbladen en andere periodieken met een niet-literaire inhoud: max. 8.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de aflevering waaruit wordt overgenomen.
• Uit literaire geschriften: max. 100 regels poëzie of 2.500 woorden proza, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk.
• Grafieken, tabellen, schema’s e.d. mogen in hun geheel als kort werk worden overgenomen, met een maximum van 25 werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave.
• Foto’s en/of illustraties tellen per stuk als 200 woorden, met een maximum van 25 werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave.

Niet-korte overnames: vooraf altijd toestemming van de auteursrechthebbende vragen.

Voor beide categorieën geldt een meldingsplicht en betalingsplicht naar Stichting Pro.