Ontwerp GTU nadert voltooiing

24 Maart 2016

Ontwerp Gereformeerde Theologische Universiteit nadert voltooiing

RHENEN – Op donderdag 24 maart presenteerde de Regiegroep GTU de hoofdlijnen van het ontwerp van de Gereformeerde Theologische Universiteit in oprichting (GTU). In een besloten bijeenkomst werden besturen, toezichthouders en curatoren, hoogleraren, en leden van de universiteitsraden geďnformeerd over de stand van zaken en kregen ze gelegenheid een eerste reactie te geven. De GTU bundelt de krachten van instellingen die zich verantwoordelijk weten voor gereformeerde theologie en de rijkdom en betekenis daarvan willen overdragen aan nieuwe generaties.

De Regiegroep, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) en de Gereformeerde Bond, werkt onder leiding van een onafhankelijke kwartiermaker sinds voorjaar 2015 aan het ontwerp. Sindsdien zijn er belangrijke stappen gezet. Bovenal is duidelijk geworden dat de GTU een haalbaar, realistisch initiatief is.
De GTU beoogt een thuishaven te bieden voor de beoefening van gereformeerde theologie in deze tijd, en wil daarbij in het spoor gaan van de klassiek-gereformeerde theologische traditie. Speerpunten daarin zijn de theologie van de Reformatie, de Nadere Reformatie en het neocalvinisme. Gedragen door vier partijen van onderscheiden kerkverbanden verwacht de Regiegroep dat deze samenwerking leidt tot een vruchtbare ontmoetingsplaats voor de gehele gereformeerde gezindte.

De basis voor deze samenwerking is uitgewerkt in een preambule. Dit document verwoordt de identiteit van de instelling. Hierin worden ook de coördinaten voor een gereformeerde schriftbeschouwing nader omschreven. De Regiegroep spreekt haar dankbaarheid uit dat de deelnemers op dezelfde basis staan en van daaruit de plannen voor een GTU heeft kunnen vormgeven.
Een gezamenlijke bacheloropleiding theologie vormt het hart van de samenwerking in de GTU. In de plannen is opgenomen dat deze bachelor en alle andere activiteiten van de huidige instellingen op één locatie worden gehuisvest. Het wetenschappelijk onderzoek van de TUA en TUK is al sinds enige jaren geďntegreerd. De predikantsmasters van de TUA en de TUK blijven in eigen beheer naast elkaar bestaan, waar de NGP zich bij zal aansluiten.
In het curriculum van de bacheloropleiding zijn de sterke punten van de bestaande opleidingen verwerkt tot een vernieuwend, eigentijds klassiek-gereformeerd studieprogramma. Hierin staan naast kennisverwerving persoonlijke geestelijke vorming en onderlinge ontmoeting centraal.
In aansluiting op de bachelor wordt in verschillende varianten een eenjarige master theologie aangeboden. Voor een deeltijdopleiding theologie, een master geestelijk verzorger en een gezamenlijke researchmaster worden nog nadere plannen ontwikkeld. De samenwerking maakt dit versterkte aanbod mogelijk.
Er is constructief overleg met de Protestantse Theologische Universiteit – de universiteit waar de eerste loyaliteit van de Gereformeerde Bond ligt –, zodat beide instellingen elkaar kunnen dienen met hun kwaliteiten en expertise.

Volgens de plannen is een centraal gelegen unilocatie een belangrijke voorwaarde voor een nieuw gezamenlijk begin. Via publiekscolleges en cursussen wil de GTU de ontmoetingsplaats zijn voor een breed publiek van kerkleden, professionals en geďnteresseerden. Verder is voor studenten een academisch klimaat en inbedding in een breed christelijk studentennetwerk van groot belang. Uit de overwegingen van de Regiegroep komt Utrecht naar voren als een gunstige vestigingsplaats. Duidelijk is dat de GTU hoe dan ook een zelfstandige universiteit zal zijn. Tevens legt de Regiegroep een duidelijk voorstel op tafel voor de bestuurlijke structuur en de financiering van de GTU.

Na een interne informatie- en inspraakronde, die met de bijeenkomst van vandaag is gestart, verwacht de Regiegroep begin juni het definitieve rapport te presenteren. De synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken, en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond worden gevraagd in het najaar een besluit te nemen over de uitgewerkte plannen voor een GTU.

« Nieuwsarchief