Benoeming dr. D.J. Steensma

23 Juni 2016

Komend najaar hoopt prof. dr. G.C. den Hertog emeritaat aan te vragen bij de Generale Synode van de CGK. Zijn opvolging en de verdeling van de vakken die nu onder zijn beheer vallen, heeft de afgelopen periode de nodige aandacht gehad.
In zijn vergadering van 20 juni heeft het Curatorium, op voordracht van het College van Bestuur dat hierin werd geadviseerd door het College van Hoogleraren, besloten om dr. D.J. Steensma te benoemen als universitair docent ethiek met een aanstelling van 0.4 fte, met ingang van D.V. 1 januari 2017.
Dr. Steensma is gepromoveerd in het vakgebied van de ethiek (dissertatie: Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning, 1995) en heeft zich sindsdien steeds beziggehouden met deze theologische discipline, tot en met de verschijning (vorige week!) van een belangwekkend nieuw boek onder de titel Echtscheiding. Een exegetisch-ethische evaluatie. Dat de ethiek dr. Steensmaís interesse heeft, blijkt ook uit een grote reeks populariserende publicaties in o.a. Kerkblad voor het Noorden, De Wekker, Ambtelijk Contact, Lux Mundi, etc. Dr. Steensma heeft ervaring in het college geven op dit vakgebied, hij doceerde van 1996-2002 ethiek aan de TUA en gaf namens de TUA ook enkele jaren les aan de Masteropleiding godsdienstleraar aan Viaa (Zwolle). Momenteel is dr. Steensma predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Veenwouden, en ook als 2e scriba moderamenlid van de in deze maand geopende Generale Synode van de CGK. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming, en hopen hem t.z.t. in ons midden te ontvangen als docent en collega.
 
 

« Nieuwsarchief