Blauwdruk GTU gereed

7 November 2016

Blauwdruk Gereformeerde Theologische Universiteit gereed

APELDOORN/KAMPEN – De Colleges van Bestuur van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen hebben personeel en studenten het definitieve plan gepresenteerd om te komen tot een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). Het rapport Samen verder, in Zijn dienst, bevat een blauwdruk voor de nieuwe instelling. Het stelt voor beide universiteiten daadwerkelijk te laten samengaan en de krachten te bundelen om zo de gereformeerde theologie vruchtbaar te maken voor kerk en samenleving.

Auteur van het rapport is een regiegroep, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) en de Gereformeerde Bond. Deze groep werkt sinds voorjaar 2015 in opdracht van de betrokken kerken aan het plan.
Met de vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit willen de betrokken partijen antwoord geven op de uitdagingen van onze tijd, waartoe de kerken en de gereformeerde theologiebeoefening zich willen verhouden. De GTU beoogt een thuishaven te zijn voor gereformeerde theologie in Nederland en een herkenbaar adres voor kerk en samenleving. Een universiteit die predikanten opleidt, wetenschappelijk onderzoek verricht, kennis deelt met de samenleving, en samenwerkt met andere instellingen en wetenschappers uit binnen- en buitenland.
De basis voor deze samenwerking is uitgewerkt in een preambule. Dit document verwoordt de identiteit van de instelling. Hierin worden ook de coördinaten voor een gereformeerde schriftbeschouwing nader omschreven. Het rapport vervolgt met een beschrijving van de deelgebieden van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie van de nieuwe universiteit. De gezamenlijke bacheloropleiding theologie vormt het hart van de samenwerking in de GTU. Het huidige ontwerp voorziet er tegelijk in dat elk van de drie participerende kerken binnen de Gereformeerde Theologische Universiteit beschikt over een eigen predikantsopleiding, waarop die kerken ook zelf toezien.
In nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kerkelijke bestuurders is een goed juridisch model gevonden waarin de GTU wordt vormgegeven. Er is gekozen voor een gedeeld kerkelijk eigenaarschap in de vorm van een vereniging. Deze vorm doet recht aan zowel de kerkelijke inspraak als aan de vereisten voor een bekostigde instelling binnen het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs. Ook biedt dit de mogelijkheid een evenredig aantal kerkelijke vertegenwoordigers onder te brengen in bestuursorganen. Hierdoor is de voeling van de GTU met de kerken stevig verankerd.

Gereformeerde Bond
Een van de voorwaarden van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken was dat ook de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk binnen zijn mogelijkheden substantieel zou bijdragen aan de universiteit. Er is vanuit de Bond grondig meegedacht over de voorliggende blauwdruk, en er is participatie op bestuurlijk niveau op persoonlijke titel. Daarnaast is er voorzien in ruimte voor 2 fte aan wetenschappelijk personeel. Ook zal er in onderzoek en publicaties worden samengewerkt.
Financieel is de oprichting van een Gereformeerde Theologische Universiteit zonder meer haalbaar, en ook op langere termijn betaalbaar voor de kerken. In de overgangsfase naar de gezamenlijke universiteit is het huidige personeel hard nodig. Naar verwachting is na een transitieperiode van circa vijf jaar een kleine 2 fte minder nodig aan wetenschappelijk personeel en is er maximaal 6 fte reductie in arbeidsplaatsen in de ondersteunende diensten.
Ten aanzien van de vestigingsplaats van de GTU heeft de regiegroep besloten een onafhankelijke werkgroep te vragen dit vraagstuk opnieuw te bestuderen. Het bindend advies van deze werkgroep, onder leiding van prof. dr. ir. J. Blaauwendraad, oud-rector van de TU Delft, luidt te kiezen voor een locatie ‘aan de rand of in het buitengebied van Utrecht’.

De blauwdruk voor een GTU zal de komende tijd door de bestuursorganen en universiteitsraden in Apeldoorn en Kampen van commentaar worden voorzien en op de tafel van kerkelijke vergaderingen gelegd. Met haar rapport heeft de regiegroep een stevig fundament gelegd voor het besluitvormend proces. Aan de synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt gevraagd voor 1 april 2017 te besluiten groen licht te geven voor de uitvoering van dit ontwerp.
 
 
 
 

« Nieuwsarchief