Agenda

Admissie-examens

Admissie-examens

Van donderdag 14 - dinsdag 19 juni 2018 wordt D.V. aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn het admissie-examen gehouden, bestemd voor hen die predikant willen worden in de CGK.

Het admissie-examen, dat wordt afgenomen door het curatorium, bijgestaan door het college van hoogleraren omvat:
a. een onderzoek naar de vreze des HEREN en de beweegredenen om predikant te worden;
b. een onderzoek naar de kennis van de Bijbelse geschiedenis en van de hoofdzaken van de gereformeerde geloofsleer, in het bijzonder van de Heidelbergse Catechismus.

Tot zaterdag 21 april a.s. kan men zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden (adres zie onder). Zij die via het admissie-examen tot de studie hopen toegelaten te worden, dienen in het bezit te zijn van een gymnasium- of VWO-diploma of een propedeuse hbo (of daarmee gelijkgesteld getuigschrift).

Wie aan het admissie-examen wil deelnemen, dient minstens één jaar lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk. Door de kerkenraad zal een getuigschrift moeten worden afgegeven o.a. betreffende godsvrucht en karakter (het curatorium neemt na aanmelding daartoe contact met de kerkenraad op). Bij de aanmeldingsbrief moeten worden ingediend, c.q. onder woorden gebracht:
1. de volledige eigen persoonlijke gegevens (curriculum vitae) en een recente foto;
2. twee referentieadressen onder vermelding van de relatie tot desbetreffende persoon (gelieve ook het e-mailadres van de referenten te vermelden);
3. de motivatie om predikant te willen worden én de wijze waarop dat is ontstaan, vervat in een korte omschrijving van het leven van de aspirant met de daarin belangrijkste keerpunten, omslagpunten of doorbraken (in maximaal drie bladzijden A4).

Omdat de eigen predikant of consulent het kerkenraadsattest al ondertekent, kunnen zij niet - evenmin als andere kerkenraadsleden - als referent dienen. Ook studenten die al deel uitmaken van de Universiteitsgemeenschap van ‘Apeldoorn’ en eigen familieleden kunnen geen referent zijn.

Bij een herhaalde aanmelding dienen nieuwe referentieadressen te worden verstrekt.

Namens het curatorium,

ds. C. van Atten, voorzitter
ds. G. van Roekel, secretaris
Margrietlaan 23
6721 EK Bennekom
tel. 0318 – 41 48 40
e-mail: g.van.roekel@planet.nl