Actueel

Aanmelden admissie-examens

28 februari 2019

Aanmelden admissie-examens

Van donderdag 20 - dinsdag 25 juni 2019 wordt D.V. aan de Theologische Universi­teit in Apeldoorn het admissie-examen gehou­den, bestemd voor hen die predikant willen worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het admissie-examen, dat wordt afgenomen door het curatorium, bijge­staan door het colle­ge van hoogleraren omvat:

  • een onderzoek naar de vreze des HEREN en de beweegredenen om predikant te worden;
  • een onderzoek naar de kennis van de Bijbelse geschiedenis en van de hoofdzaken van de gereformeerde geloofsleer, in het bijzonder­ van de Heidelbergse Catechismus.

Tot zaterdag 27 april a.s. kan men zich schriftelijk bij de secretaris aan­melden (adres zie onder). Zij die via het admissie-examen tot de studie hopen toege­laten te worden, dienen in het bezit te zijn van een gymnasium- of vwo-diploma of een propedeuse hbo (of daarmee gelijkgesteld getuig­schrift).

Wie aan het admissie-examen wil deelnemen, dient min­stens één jaar lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk. Door de kerkenraad zal een getuigschrift moeten worden afgegeven o.a. betreffende godsvrucht en karakter (het curatorium neemt na aanmelding daartoe contact met de kerkenraad op). Bij de aanmel­dingsbrief moeten worden ingediend, c.q. onder woorden gebracht:

  • de volledige eigen persoonlijke gege­vens (curriculum vitae) en een recente foto;
  • twee referentieadressen onder vermelding van de relatie tot desbetreffende persoon (gelieve ook het e-mailadres van de referenten te vermelden);
  • de motivatie om predikant te willen worden én de wijze waarop dat is ontstaan, vervat in een korte omschrijving van het leven van de aspirant met de daarin belangrijkste keerpunten, omslagpunten of doorbraken (in maximaal drie bladzijden A4).

Omdat de eigen predi­kant of consulent het kerkenraadsattest al onderte­kent, kunnen zij niet - evenmin als andere kerken­raadsleden - als referent dienen. Ook studenten die al deel uitmaken van de uni­versi­teitsgemeenschap van ‘Apeldoorn’ en eigen familieleden kunnen geen referent zijn.

Bij een herhaalde aanmelding dienen nieuwe referentieadressen te worden verstrekt.

Namens het curatorium,

ds. P.D.J. Buijs, voorzitter
ds. G. van Roekel, secretaris
Margrietlaan 23
6721 EK Bennekom
tel. 06 – 12 416 402
e-mail: gvanroekel86@gmail.com