Kennis delen

Permanente educatie / cursussen

Permanente educatie / cursussen voor externe belangstellenden

Bent u predikant, kerkelijk werker, evangelist of anderszins geïnteresseerd in theologie? De TUA biedt u een programma aan in het kader van Permanente Educatie. Op deze pagina treft u beschrijvingen aan van symposia, cursussen en modules waaraan theologen en andere belangstellenden deel kunnen nemen in het kader van permanente educatie.
Voor het door laten gaan van een module zijn voldoende aanmeldingen vereist. Het aantal verschilt per module.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de studieadviseur van de TUA: J.W. (Wilma) van der Zande-de Roo, jwvanderzande@tua.nl, 055 577 57 09.

Gepland:

Gasten kunnen meestal eenvoudig aanhaken bij de bestaande modules. Zie deze pagina voor informatie hierover.
In het kader van Permanente Educatie staan onderstaande cursussen gepland (scroll naar onderen voor beschrijvingen van deze cursussen):

Periode 4 2023-2024 (22 april 2024 - 7 juni 2024)

  • Middeleeuwse Kerk- en Theologiegeschiedenis
  • Comrie in context
  • De liturgie: theologie en praktijk
  • Mariken, Martinus en wij
  • Specialisatiecolleges Nieuwe Testament

Periode 1 2024-2025

  • Tweedaagse cursus Krachtig kerkelijk onderwijs
     

Beschrijving van de cursussen

Middeleeuwse Kerk- en Theologiegeschiedenis

Docent: Dr. G.A. van den Brink
Data: Vrijdag 26 april, 3, 17, 24 en 31 mei en 7 juni 2024, van 09.00-10.45 uur
Toets: Schriftelijk tentamen op 14 juni 2024
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

De kerk in de middeleeuwen is veel meer dan een overbrugging tussen de kerkvaders en de Reformatie. Duizend jaar lang hebben mensen gedacht, geleefd en geloofd in een wereld die door en door christelijk was. Met veel bijgeloof inderdaad, maar ook met veel oprechte en indrukwekkende toewijding.

In deze colleges geven we aandacht aan de kerk en de theologie van de middeleeuwen. We bespreken wat de middeleeuwen karakteriseert, en we geven ook aandacht aan het kloosterleven. Drie van de zes colleges richten zich op de ideeënwereld van respectievelijk Thomas van Aquino, Johannes Duns Scotus en Willem van Ockham. Met de laatstgenoemde ligt de lijn open naar de theologie van de reformator Maarten Luther.

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 46.

Comrie in context

Docenten: Dr. G.A. van den Brink
Data: 6 blokuren op nog nader te bepalen data tussen 22 april en 7 juni 2024
Toets: Schriftelijk tentamen op 18 juni 2024 en paper
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

Het is dit jaar 250 jaar geleden dat Alexander Comrie (1706-1774) overleed. Zijn theologie was in zijn eigen tijd omstreden maar heeft sinds halverwege de 19e eeuw grote invloed uitgeoefend. Dit blijkt in het denken van A. Kuyper en G.H. Kersten. In deze collegeserie onderzoeken we hoe Comrie zich tot de hoofdstroom van de gereformeerde theologie verhoudt. Waar is hij voluit gereformeerd, waar gaat hij zijn eigen weg? Het vak is kerkhistorisch van aard, dus het gaat niet om een dogmatische beoordeling, maar om een contextuele duiding van zijn denken, in het raam van zijn voorgangers, tijdgenoten en navolgers. De nadruk zal liggen op het lezen van primaire bronnen.

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 115.

De liturgie: theologie en praktijk

Docent: Dr. J. van der Knijff
Data: 6 blokuren op de dinsdagen tussen 22 april en 7 juni, van 14.00-15.45 uur
Toets: Boekverslag, paper
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50 
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

Hoeveel discussies in kerken en gemeenten gaan niet over de liturgie? Zingen we alleen psalmen, of ook gezangen? En zo ja, welke dan? Willen we meer inbreng van gemeenteleden in de eredienst, of hebben alleen de ambten een rol? En als we gaan vernieuwen, welke kant gaan we dan op: de hoogliturgische of de meer eigentijdse? Genoeg vragen, die om een theologische doordenking vragen en waarin praktische handvatten welkom zijn. In deze module halen we een oude discussie voor het voetlicht (die tussen O. Noordmans en G. van der Leeuw), die verrassend actueel blijkt. Én kijken we naar de praktijk: wat speelt daar en hoe reageren we daarop? In dat verband geeft kerkmusicus Gerben Budding, die als dirigent de TUA-cantorij leidt, een gastcollege over de rol van muziek in de eredienst. De module Liturgiek wordt afgerond met een dubbele opdracht: een boekverslag en een paper over een van de onderdelen van de eredienst.

Informatie over de inhoud van deze module(s) kunt u vinden in de studiegids op pagina 151v.

Mariken, Martinus en wij

Docent: dr. C.C. den Hertog
Data: 5 halve middagen op woensdag of donderdag (in overleg). Eind april, mei, begin juni 2024. Op 29 juni is er – voor wie dat wil – gelegenheid voor een gezamenlijke Mariken-wandeling door Nijmegen.
Toets: Tentamen of paper
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

In 1515 rolt in Antwerpen een klein boekje van de persen. Het bevat de waarachtige en zeer wonderlijke historie van Mariken van Nieumeghen, die zeven jaar met de duivel leeft. Veel middelbare scholieren lezen tijdens de lessen voor Nederlands wat Mariken allemaal meemaakt tijdens haar leven met de duivel en ook wat er gebeurt als ze probeert van hem los te komen. Zij worstelt met haar schuld en weet er na 26 lange jaren van intense boetedoening van vrij te worden.
Twee jaar na de publicatie van dat boekje verschijnen de stellingen van Martin Luther tegen de aflaat – die stellingen ontketenen een proces dat we vandaag de reformatie noemen. Juist ten aanzien van de omgang met schuld wijst Luther een radicaal andere weg dan de kerk van zijn dagen – de kerk dus ook waar Mariken mee te maken kreeg. In een klein boekje van zijn hand over de lofzang van Maria komen zijn gedachten mooi bij elkaar.
Wat gebeurt er als we die beide boekjes naast elkaar leggen? Mijn vermoeden is dat we gaan ontdekken dat de denkwereld van Mariken in zekere zin springlevend is. En dat de woorden van Luther vandaag even verrassend en bevrijdend zijn als destijds.

Tijdens de colleges lezen we uit de beide teksten, zoeken we naar achtergronden en kijken we in de spiegel. Hoe helpt het lezen van deze beide teksten ons om vandaag het Evangelie te verstaan en voor onze tijdgenoten te vertolken?

De enige toegangseis voor deze reeks is een dosis nieuwsgierigheid naar onze middeleeuwse medemensen alsmede de bereidheid om in de spiegel van deze teksten te kijken en onszelf vragen te laten stellen. Dus: ben je geen theoloog, maar ‘gewoon’ belangstellende? Van harte welkom aan allen – zeker ook aan Neerlandici en Mediëvisten! Mocht je aarzelen of dit iets voor je is, aarzel dan niet contact op te nemen met de docent: dr. Niels den Hertog

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 119v.

Specialisatiecolleges Nieuwe Testament

Docenten: Dr. M.C. Mulder en dr. A. van den Os
Data: Nog af te stemmen
Toets: Mondeling tentamen en presentatie
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 5 EC (minor) of 10 EC (minor) (140 of 280 uur)
Kosten: € 545,- of € 1.090,-
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud: 

In de vierde collegeperiode worden bij voldoende animo de specialisatiecolleges Nieuwe Testament (zowel voor de Major als de Minor) aangeboden door dr. M.C. Mulder en dr. A. van den Os. Studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in het participeren in deze collegecyclus kunnen zich aanmelden bij dr. Van den Os. Deze cursus kan ook als PEP-cursus gevolgd worden.

De specialisatiecolleges Nieuwe Testament bieden de mogelijkheid om de bestaande kennis over het tweede deel van de Bijbel te verdiepen. De module zal zich bezighouden met de historische context, de canoniek, de theologie en de hermeneutiek van het Nieuwe Testament. Er is sprake van actieve participatie van studenten aan de colleges, door middel van presentaties. De collegetijden en het mondeling tentamen worden met de studenten afgestemd. Meer informatie is te vinden in de Studiegids, p. 165-166 en 183-184.

Krachtig kerkelijk onderwijs

Docent: Drs. L. Snoek
Data: Vrijdag 25 oktober en vrijdag 22 november, 9.30 tot 16.00 uur
Toets: 
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 1,5 EC
Kosten: € 178,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud: 

‘Hoe vang ik als voorganger de aandacht en hoe houd ik die vast? Hoe creëer ik openheid in mijn catechesegroep? Wat voor communicatieve middelen zijn er voorhanden om goed om te gaan met de vele vormen van diversiteit in mijn gemeente?’

Wie wat langer meedraait in het kerkelijk (voorgangers)werk, herkent deze vragen. Die weet ook dat zich vaak onbewust patronen ontwikkelen in de manier waarop je de gemeente benadert en aanspreekt, waarop je een catecheseles inricht of waarop je leiding geeft aan Bijbelstudies. Maar in hoeverre hebben die patronen een positieve werking? En hoe zou je kunnen variëren? Dit soort vragen wordt zelfs dringend als je merkt dat er in de leefomgeving van je gemeente veel dingen in hoog tempo veranderen.

Als afgestudeerde theoloog laat je hierop bijna als vanzelf allerlei theologische reflecties los. Reflectie vanuit de praktijk van het onderwijs kan dat denkproces sterk verrijken. En juist dat is de bedoeling van deze mastercursus: Krachtig kerkelijk onderwijs.

Met als kernvraag: hoe kan ik samen met collega’s de kracht van het kerkelijk onderwijs waarvoor ik verantwoordelijk ben vergroten?