Kennis delen

Lezingen hoogleraren / docenten

Lezingen door TUA-docenten

Regelmatig worden hoogleraren en docenten van de TUA gevraagd om spreekbeurten of lezingen te verzorgen, voor studentenverenigingen of in kerkelijke kringen. De TUA vindt het belangrijk dat het contact met de kerken (en verdere achterban) ook op deze wijze onderhouden wordt. Hieronder treft u een lijst aan waarin per persoon vermeld staat over welke onderwerpen hij of zij komende periode een lezing beschikbaar heeft.

Als u een docent wilt uitnodigen voor een spreekbeurt, kunt u met hem of haar zelf contact opnemen via het bij zijn of haar naam vermelde e-mailadres. Vermelding op onderstaande lijst betekent niet dat de hoogleraren en docenten per definitie altijd beschikbaar zijn of dat zij zich per se beperken tot de opgegeven onderwerpen.


Mw. drs. C.T. Boerke (ctboerke@tua.nl)
• Reformatie en rolmodel: vrouwen in de 16e eeuw
• Katharina von Bora, Luthers echtgenote
• Luther en de vrijheid van een christen
• Luther over opvoeding en onderwijs
• Kerst met Luther

Dr. C.C. den Hertog (ccdenhertog@tua.nl)
• Dr. J. Koopmans (1905-1945) - theologie en verzet toen het er op aan kwam!
• Jezus als germaan? Het Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das Deutsche kirchliche Leben

Dr. J. van de Kamp (jvandekamp@tua.nl)
• Theologie en vroomheid in Groot-Brittannië, Nederland en het Duitse taalgebied in de 17e en 18e eeuw, m.n. stichtelijke literatuur van Nadere Reformatie, piëtisme en puritanisme
• Nederlandse kerkgeschiedenis 1500-1800
• Overgang van de late middeleeuwen naar de Reformatie in het Duitse taalgebied

Prof. dr. M.J. Kater (mjkater@tua.nl)
• De plaats van de 'verdediging' in de prediking (over apologetiek en prediking c.q. catechese)
• Wat betekent dat, 'Jezus Christus en Die gekruisigd' preken?
• De tweenaturenleer: zuchten of zingen?
• Luisterrijk of luisterarm? De brief aan de Hebreeën als opwekking.
• Het spreken van God in de tegenwoordige tijd door middel van mensen uit een ver verleden (n.a.v. Hebr.11).

Dr. J. van der Knijff (jvanderknijff@tua.nl)
• De herkomst van de ‘Eenige Gezangen’ in de berijming van 1773 
• Actuele ontwikkelingen op het gebied van het kerklied 
• Het Boek der Psalmen: oorsprong en gebruik 
• Liturgie in het gereformeerde spoor 

Dr. M.C. Mulder (mcmulder@tua.nl)
• Leren van Joodse spiritualiteit
• Hoop voor Israël, gegronde verwachtingen? Israël in Romeinen 11 
• Messiasbelijdende Joden in Nederland en Israël: geliefd, genegeerd?
• Verbonden met Israël. Verschillende modellen voor de verhouding van Israël en de kerk. 

Prof. dr. A. de Muynck (ademuynck@tua.nl)
• Christelijk leraarschap, gidsen en pelgrims.
• Gezag in het onderwijs: waarom is het zo ingewikkeld geworden?
• Pedagogiek van het mosterdzaadje. Over mogelijkheden en grenzen van opvoeders.
• Spiegel jezelf eens aan Timotheüs. Wat opvoeders en/of leraren kunnen leren van de Timotheüs-brieven.

Dr. A. van den Os (avandenos@tua.nl)
• De wraak van God in de Bijbel
• Gods oordeel in het Nieuwe Testament
• Heiliging van het leven in het Nieuwe Testament
• Gemeenschap met Christus bij Paulus
• De waarde en inhoud van de apocriefen van het Oude Testament

Dr. P.L. Rouwendal (plrouwendal@tua.nl)
• De gereformeerde verkiezingsleer: bron van vreugde of van vrees?
• Predestinatie en prediking
• De uitgestrektheid van de verzoening
• Het aanbod van genade
• God vrije besluit en onze vrije keuzes
• Andrew Fuller en het Engelse Hypercalvinisme
• Onbekwaam tot enig goed... of valt het wel mee?

Dr. J. van ’t Spijker (jvantspijker@tua.nl)
• Vreemdelingen en bijwoners – een schets van de gang van de kerk door de geschiedenis met het oog op het missionaire
• De heiligheid van de kerk – stimulans of struikelblok voor haar missionaire roeping 
• Blijdschap in druk als missionair getuigenis 

Dr. D.J. Steensma (djsteensma@tua.nl)
• Echtscheiding 
• Bijbel en homoseksualiteit

Dr. P. Veerman (pveerman@tua.nl)
• Adem van de ziel: De Naam van de HEERE aanroepen in Oude en Nieuwe Testament
• Heere leer ons bidden of bidden met Jezus
• Bidden met de Heidelbergse Catechismus

Prof. dr. A. Versluis (aversluis@tua.nl)
• De waarde van het Oude Testament
• Het gebod om de volken van Kanaän uit te roeien
• Geweld in het Oude Testament
• De wetten uit het Oude Testament voor christenen vandaag

Dr. H. de Waard (hdewaard@tua.nl)
• De tekst van het boek Jeremia (verschillen tussen Hebreeuwse en Griekse tekst)
• De theologie van het boek Daniël
• Waarom heeft de Schrift gezag, maar de apocriefen niet? (Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 3-7)

Prof. dr. M.A. van Willigen (mavanwilligen@tua.nl
• Doop en avondmaal in de Vroege Kerk, belicht vanuit verschillende invalshoeken: 
    1. De liturgische praktijk en de ontwikkeling in de eerste 4 eeuwen.
    2. De sacramentele verbondenheid en overgave van de gelovigen aan Christus
    3. De sacramentsviering in een heidense maatschappij die dit niet begrijpt.
• Getuigen van en lijden voor Christus in de eerste en tweede eeuw. 
• Bidden in de Vroege Kerk, n.a.v. Augustinus' Confessiones. 
• De typologische uitleg van het Jozef-verhaal en vertrouwen op God
• Persoonlijke omgang met God, naar aanleiding van de vroegchristelijke Bijbeluitleg van de Psalmen 
• Psalmen en hymnen en Oden in de Vroege Kerk
• Het belang van de Latijnse Kerkvaders
• Het belang van de Griekse Kerkvaders
• De Bijbeluitleg door Johannes Chrysostomus 
• De Bijbeluitleg door Ambrosius

Mw. J.W. van der Zande-de Roo (jwvanderzande@tua.nl)
• De geschiedenis van en het werk aan de TUA