Profiel

Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn wordt een studie theologie aangeboden (een bachelor van 3 jaar en twee masters van 3 en 1 jaar). De opleiding is kleinschalig en staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Wetenschappelijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting. 

De TUA kent een rijke en lange geschiedenis. In 1894 is de Theologische Universiteit opgericht, sinds 1919 is zij gevestigd in Apeldoorn aan het Wilhelminapark, dichtbij het centrum. Het ruime herenhuis waarin de opleiding begon, is inmiddels uitgebouwd tot een modern gebouwencomplex. De opleiding heeft een gestage ontwikkeling en uitbreiding doorgemaakt. De studenten, docenten en het onderwijsondersteunend personeel van de TUA vormen een hechte gemeenschap die zich vanuit een hartelijke verbondenheid met de gereformeerde geloofstraditie wil inzetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van een bijbels georiënteerde, gereformeerde theologie.

Visie

Dankbaar voor Gods zegen over onze universiteit als theologische opleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, willen wij ons inzetten voor de ontwikkeling van de gereformeerde theologiebeoefening. Ons hartelijk verlangen is bruikbaar te zijn voor de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus en daarbij ook van betekenis te zijn voor de samenleving. Wij leiden mensen op tot het ambt van predikant of tot een andere dienst in Gods Kerk en Koninkrijk en verrichten wetenschappelijk theologisch onderzoek. Daarnaast verlenen wij diensten aan en verzorgen opleidingen voor kerken en christelijke organisaties.
In dit alles hopen wij de ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de eenheid van de Kerk van Christus te bevorderen.
 

Eigen karakter

Het eigen karakter van de TUA is met steekwoorden kernachtig weergegeven in onderstaande tabel.

Denktank
Naast het opleiden van predikanten en theologen wil de TUA ook een bijdrage leveren aan het doordenken van sociaal-culturele kwesties die spelen in de samenleving van vandaag, vraagstukken in en buiten de kerk, en een bijdrage leveren aan de bevordering van de theologische wetenschap in het algemeen. Als het gaat over de maatschappelijke relevantie van de theologie is het vooral van belang dat de theologie zich bij haar leest houdt. De theologie heeft ook vandaag alleen een boodschap als ze verstaanbaar en indringend van God en zijn Woord weet te spreken in deze tijd! Vanuit deze basishouding streeft de TUA ernaar mee te doen in de debatten die in wetenschap en samenleving worden gevoerd.

Netwerk gereformeerde theologie
De TUA is ervan doordrongen dat het beoefenen van gereformeerde theologie in een complexe maatschappij als de onze een zaak is die vraagt om een open samenwerking tussen theologen en andere wetenschappers. Samen met andere instellingen van gereformeerde signatuur willen wij ons inzetten voor een vitale gereformeerde theologie die ook vandaag nog relevant en waardevol is.
 
Bestudering van de bronteksten
Een belangrijk kenmerk van onze opleiding is de gerichtheid op de brontekst. De TUA leert de studenten zelfstandig de bronnen te bestuderen, te interpreteren en te toetsen op relevantie. Daarbij functioneert de Bijbel als de belangrijkste, gezaghebbende bron. De omgang met de Bijbel heeft een geschiedenis van verstaan en toe-eigening – in kerk en theologie – voortgebracht die een eigen stem en betekenis heeft. Gezien haar eigen traditie en expertise krijgen aan de TUA met name Reformatie en Nadere Reformatie in onderwijs en onderzoek verhoudingsgewijs veel aandacht.
 
Wetenschappelijke kwaliteit
Onder de kwalificatie ‘wetenschappelijk’ verstaan wij de instelling en werkwijze van een onderzoeker die via een kritische benadering van de materie, met inachtneming van alle beschikbare data (inclusief brontalen/teksten) en in discussie met eerdere of andersoortige resultaten van onderzoek, op zelfstandige manier een evenwichtige en vernieuwende visie op een helder gedefinieerd vraagstuk poogt te ontwikkelen. Bij het serieus nemen en zo onbevangen en eerlijk mogelijk benaderen van teksten en andere data zijn wij ons bewust dat ons vertrekpunt het geloof in de God van de Bijbel is, de Vader van Jezus Christus, die ons door zijn Geest verlicht. Dat juist dit vertrekpunt ons dringt om de werkelijkheid kritisch-wetenschappelijk te onderzoeken, is een overtuiging waarvan de kracht en validiteit in de praktijk moet blijken en die steeds zakelijk beargumenteerd dient te worden.
 
Dienst aan kerk en samenleving
Aan de TUA wordt in onderwijs en onderzoek niet alleen gevraagd wat de tekst eens betekende, maar evenzeer wat de tekst nu betekent. De vertaalslag naar het heden vindt plaats in een breed georiënteerde doordenking van de Bijbelse boodschap voor de thema's en problemen van onze tijd. Daarbij worden ook actuele samenlevingsvragen als verantwoorde omgang met het milieu en een rechtvaardige verdeling van de middelen van deze aarde in het oog genomen.

Zie ook het Instellingsplan 2024-2029 en de Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

In 2019 zijn de bachelor- en driejarige masteropleiding in het kader van de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen. Klik hier voor het accreditatiebesluit en het visitatierapport.