Home

Disclaimer

Disclaimer TUA-website

Algemeen

De informatie op de websites van de TUA is met zorg samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Ondanks dat kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
De TUA geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de gegevens en prijzen op de TUA-website. Zij behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie, verzoeken wij u contact op te nemen met onze functioneel websitebeheerder: Jannemarie Vierbergen-Hakvoort.
De TUA verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan de geldende wettelijke normen en eisen.

Werkingssfeer

Deze disclaimer geldt voor de persoonlijke gegevens die te maken hebben met uw bezoeken aan de TUA-website.

Links naar andere websites

De website van de TUA bevat links naar sites die niet door of in opdracht van de universiteit zijn vervaardigd. De TUA is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Aansprakelijkheid

De TUA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit en/of verband houdt met het bezoek van de TUA-website, de hiervan verkregen informatie, software en/of diensten of wanneer deze website om wat voor reden dan ook tijdelijk niet kan worden geraadpleegd.

Bescherming persoonsgegevens

De gegevens die u aan de TUA beschikbaar stelt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een event of de nieuwsbrief, het aanmelden als TUA-vriend, of wanneer u een bestelling doet bij de webshop, worden door de TUA op een beveiligde omgeving opgeslagen.
Daarbij worden uitsluitend gegevens gevraagd en bewaard die voor het betreffende doel nodig zijn. Deze worden mogelijk gebruikt om u op de hoogte te houden (van studiekeuzeactiviteiten/ ontwikkelingen/nieuws) en om analyses voor eigen gebruik te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar bovenvermelde contactpersoon. Zie verder ook ons privacyreglement elders op deze website. De TUA conformeert zich bij het gebruik van deze informatie aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik cookies

De TUA maakt gebruik van cookies. Dit is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een volgend bezoek op onze website kan worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. De TUA gebruikt deze slechts  om een analyse  te doen van websitegebruik en -bezoek. De TUA kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Derden

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences om advertenties te tonen aan onze websitebezoekers op Facebook. Wij maken hier gebruik van om informatie over onze gebruikers te verzamelen en om advertenties te tonen aan vergelijkbare doelgroepen.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerp en lay-out, foto’s en logo’s op de TUA-website berust bij de TUA.
Bij het plaatsen van content op de website van de TUA is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met bovenvermelde contactpersoon. Dit geldt ook wanneer u herkenbaar in beeld bent gebracht op deze website en hier geen prijs meer op stelt.