Over de TUA

Organisatie

Organisatie

De Theologische Universiteit is een onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De Generale Synode van 28 mei 2008 heeft bepaald dat de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Apeldoorn, een zelfstandig rechtspersoon is op grond van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is vastgelegd in artikel 84 van de Kerkorde.

Generale synode

De generale synode is het hoogste orgaan van de CGK en daarmee ook van de TUA. De generale synode komt eens in de drie jaar bijeen. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen van de TUA vastgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat jaarlijks de raad van toezicht van de TUA deze stukken zal moeten goedkeuren, alvorens zij kunnen worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording aan het ministerie van OC&W en rapportering aan andere belanghebbenden.

Curatorium

Het curatorium bestaat uit negen predikanten van de CGK, benoemd door de generale synode en de particuliere synoden. Belangrijke taken van dit orgaan zijn het toezien op het handhaven van het gereformeerd-confessionele karakter van de TUA als wetenschappelijke opleiding, het toelaten van admissiale studenten en het ontnemen van de admissiale status van studenten, het verlenen van preekconsent aan admissiale studenten en het ontnemen van preekconsent en het beroepbaar stellen van admissiale studenten en het ontnemen van de beroepbaarstelling.

In 2023/2024 geldt de volgende taakverdeling:
Voorzitter: drs. L.A. den Butter
Assessor: drs. A.D. Fokkema
Secretaris: ds. C.J. Droger

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 5 tot 7 personen, die op voordracht van de raad van toezicht zelf worden benoemd door de generale synode. Tot de taken van de raad van toezicht behoren o.a. het integraal toezicht houden op de uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en dit college met raad terzijde staan, het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de instelling en het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van deze taken en de uitoefening van deze bevoegdheden in het jaarverslag van de instelling.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de raad van toezicht. 

College van bestuur

De algemeen bestuurder vormt samen met de rector het college van bestuur. Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor de gehele organisatie, maar binnen deze integrale verantwoordelijkheid dragen zij de eerstverantwoordelijkheid voor bepaalde taken:

- De rector-bestuurder is de eerstverantwoordelijke voor alle zaken die betrekking hebben op onderwijs en onderzoek. Hij voert deze taak uit in nauw overleg en in nauwe samenwerking met het college van hoogleraren.
- De algemeen bestuurder is de eerstverantwoordelijke voor alle overige zaken, zoals onderwijsondersteuning, facilitair beleid en financiën.

De rector-bestuurder en de algemeen bestuurder worden door de raad van toezicht benoemd. De rector bestuurder wordt voor drie jaar benoemd. De benoemingen behoeven de instemming achteraf van de generale synode.

Klik hier voor een overzicht van de leden van het college van bestuur.

Universiteitsraad

De TUA heeft een medezeggenschapsraad (de universiteitsraad, UR) die functioneert volgens de richtlijnen in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De UR adviseert het college van bestuur onder andere over samenwerking met andere instellingen en over het onderwijskundig beleid. De UR heeft instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het profileringsfonds of het kwaliteitsbeleid en wijzigingen in het onderwijs- en examenreglement. De UR rapporteert jaarlijks in een verslag aan het college van bestuur over zijn werkzaamheden.

In 2023/2024 hebben de volgende personen zitting in de UR:

Geleding bachelorstudenten: T.W.C. Rebel en T.D. van der Toorn (secretaris)
Geleding masterstudenten: L. Hartog BA
Geleding onderwijs en onderzoek: dr. J. van ’t Spijker (voorzitter) en prof. dr. A. Versluis
Geleding onderwijsondersteunend personeel: J.E. Bulten

Formele regelingen

Klik hier voor het Bestuursreglement.
Klik hier voor de Formele Regelingen.