Over de TUA

ANBI-informatie

ANBI-informatie

De Belastingdienst heeft de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Apeldoorn, ook wel bekend als de Theologische Universiteit Apeldoorn, kortweg TUA, de zogenaamde ANBI-status verleend. De universiteit is dus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften aan de TUA zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Giften op rekening NL64 INGB 0005 463945 t.n.v. TUA Connect,
op rekening NL45 INGB 0000 925754 t.n.v. Bibliotheek TUA,
alsmede algemene giften aan de TUA op rekening NL40 INGB 0000 009000,
zijn alle aftrekbaar.

Statutaire naam: Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Bekend als: Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
Contactgegevens: Wilhelminapark 4, 7316 BT  Apeldoorn
055-577 57 00 / info[at]tua.nl
RSIN-nummer: 820205941
KvK-nummer: 70692947

De TUA behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
De TUA is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de TUA.

Visie en doelstelling

Dankbaar voor Gods zegen over onze universiteit als theologische opleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, willen wij ons inzetten voor de ontwikkeling van de gereformeerde theologiebeoefening. Ons hartelijk verlangen is bruikbaar te zijn voor de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus en daarbij ook van betekenis te zijn voor de samenleving. Wij leiden mensen op tot het ambt van predikant of tot een andere dienst in Gods Kerk en Koninkrijk en verrichten wetenschappelijk theologisch onderzoek. Daarnaast verlenen wij diensten aan en verzorgen opleidingen voor kerken en christelijke organisaties.
In dit alles hopen wij de ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de eenheid van de Kerk van Christus te bevorderen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link.
Zie ook hoofdstuk 2 van ons Bestuursverslag.

Bestuurssamenstelling

Generale synode
De generale synode is het hoogste orgaan van de CGK en daarmee ook van de TUA. De generale synode komt eens in de drie jaar bijeen in driejaarlijks wisselende samenstelling.

Curatorium
In 2023/2024 geldt de volgende taakverdeling:
Voorzitter: drs. L.A. den Butter
Assessor: drs. A.D. Fokkema
Secretaris: ds. C.J. Droger

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:
Prof. dr. M. den Heijer
Dr. ir. G. Korevaar
Ds. J. van Langevelde (voorzitter)
Mr. drs. M.F.N. Pikart-van den Berg
Drs. A.J. van der Wekken
Drs. G. Wolters

College van bestuur
A.J. Dorst Msc, bestuurder algemeen
Prof. dr. M.J. Kater, bestuurder onderwijs/rector

Beloningsbeleid

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere medewerkers worden voor hun werkzaamheden beloond conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding van 1.800 euro per jaar, de voorzitter 2.500 euro per jaar. Leden van het curatorium ontvangen geen honorarium voor hun activiteiten. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het Bestuursverslag wordt verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2022

Overzicht van voorgenome bestedingen

Raming van baten en lasten met toelichting 2022