Bibliotheek

Leenreglement

Leenreglement

1. Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de bibliotheek staat open voor:

 • personeelsleden van de TU Apeldoorn
 • studenten van de TU Apeldoorn
 • belangstellenden

2. Inschrijving en lenerspas

 1. Voor TUA-studenten is de collegekaart tegelijk bibliotheekpas. TUA-studenten die in deeltijd studeren kunnen een gewone lenerspas aanvragen.
 2. Bij inschrijving ontvangt u een persoonlijke lenerspas.
 3. U kunt zich alleen inschrijven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een adresbewijs.
 4. Uw NAW-gegevens worden geregistreerd bij inschrijving. Bij studenten / medewerkers van andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs noteren wij de naam van de instelling waaraan zij studeren / werken. Bij predikanten noteren wij het kerkgenootschap waaraan zij verbonden zijn. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te bepalen in welke lenercategorie de lener valt. Kerkelijke gezindte bewaren wij ook voor statische doeleinden met het oog op de collectievorming. Leners die deze gegevens niet kunnen of willen verstrekken worden automatisch geplaatst in de categorie met de minste rechten (incidentele leners – zie 5.3).
 5. De gegevens van de houder van de lenerspas worden alleen voor de leenadministratie gebruikt en niet aan derden bekend gemaakt. Een uitzondering hierop: bibliotheekpersoneel van de Theologische Universiteit Kampen en IBTS Centre Amsterdam hebben inzicht in deze gegevens. Het beheer van de leenadministratie wordt gedaan door en bij OCLC B.V., Leiden, die eveneens geen gegevens aan derden verstrekt.
 6. De lener kan te allen tijde zijn/haar persoonlijke gegevens opvragen bij de bibliotheek.
 7. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de houder van de bibliotheekpas zich aan de bepalingen van dit reglement te zullen houden.

De lener is verantwoordelijk voor een correct gebruik van de bibliotheekpas.

 • Het is niet toegestaan uw bibliotheekpas aan anderen in gebruik te geven.
 • Bij verlies of diefstal van uw lenerspas raden wij u dringend aan direct de bibliotheek op de hoogte te stellen. Hiermee voorkomt u eventueel misbruik van uw pas en de daardoor, voor uw rekening, ontstane kosten. U ontvangt een nieuwe lenerpas tegen betaling van administratiekosten en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

3. Adreswijziging

 • Een adreswijziging geeft u tijdig aan de bibliotheek door. Dit geldt ook voor uw e-mailadres.
 • Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor eigen rekening en risico.

4. Geldigheidsduur bibliotheekpas

 • voor een personeelslid van de TU Apeldoorn: voor de duur van diens dienstverband;
 • voor een student van de TU Apeldoorn: voor de duur van diens studie aan deze universiteit;
 • voor overige personen: 1 jaar. Verlenging is veelal mogelijk. Wanneer u de geldigheidsduur niet laat verlengen, worden de lenersgegevens verwijderd 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Op verzoek van de lener kunnen zijn persoonlijke gegevens uit de leenadministratie worden verwijderd bij het beëindigen van het lidmaatschap, mits al het door hem geleend materiaal is terugbezorgd en alle door hem verschuldigde kosten zijn betaald.

5. Uitlening

 1. U zorgt ervoor dat alle te lenen materialen bij de balie geregistreerd worden. Wanneer u de bibliotheek verlaat met medeneming van materiaal dat niet voor uitlening is geregistreerd, kan u de toegang tot die bibliotheek ontzegd worden, voorgoed dan wel voor een door de bibliothecaris te bepalen termijn.
 2. U kunt boeken lenen op vertoon van uw lenerspas.
 3. Het maximale aantal publicaties dat geleend kan worden bedraagt:
  • Medewerkers TU Apeldoorn                                                 50
  • Studenten TU Apeldoorn                                                       30
  • Medewerker / student wetenshappelijke instelling   25
  • Predikant / theoloog / kerkelijk werker                           25
  • Incidentele lener                                                                          5

Alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van bibliothecaris kan dit aantal verhoogd worden.

 1. Publicaties die niet uitleenbaar zijn, kunnen ter plaatse in de bibliotheek worden geraadpleegd. Dit betreft o.m. tentamenboeken, tijdschriften, naslagwerken, drukken van vóór 1900, kostbare en zeldzame werken, en ander kwetsbaar materiaal.

6. Uitleentermijn en verlenging

 1. De standaard leentermijn is 30 dagen. Afwijkende uitleentermijnen worden door de uitlenende bibliotheek vastgesteld.
 2. Het geleende materiaal dient u uiterlijk op de laatste dag van de uitleentermijn in te leveren of – voldoende verpakt en gefrankeerd – terug te zenden. Het risico van verzending is voor de lener.
 3. De uitleentermijn kan in de meeste gevallen 10 maal verlengd worden:
  • via de catalogus; 24 uur per dag.
  •  tijdens de openingstijden van de bibliotheek bij de uitleenbalie op vertoon van uw lenerspas van de bibliotheek.
 4. Een boek dat door een andere lener is gereserveerd kunt u niet verlengen.
 5. Voor boeken, die te laat worden ingeleverd of verlengd, geldt een boeteregeling.
 6. U mag geen geleend materiaal aan derden doorlenen.

7. Boeteregeling

 1. Bij overschrijding van de vastgestelde uitleentermijn wordt per geleend boek boete in rekening gebracht: € 0,20 per dag (vanaf één week na het verlopen van de leentermijn).
 2. U ontvangt 3 opvraagberichten per e-mail. Aan het niet ontvangen van deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Na het 3e opvraagbericht wordt de lenerspas geblokkeerd en wordt u uitgesloten van het leenverkeer. Wanneer de boeken na de laatste aanmaning nog niet ingeleverd zijn, wordt een rekening gestuurd voor de vervangingswaarde, boete en administratiekosten. Tarieven hier
 4. Bij een openstaande boete van € 10,00 of meer kunt u pas weer lenen of verlengen wanneer dit bedrag is betaald.
 5. Boetes worden betaald aan de uitleenbalie van de bibliotheek.

8. Reserveringen

 1. U kunt uitgeleend materiaal reserveren via de catalogus. Boeken die in de bibliotheek beschikbaar zijn kunt u niet reserveren.
 2. Wanneer een gereserveerd boek beschikbaar komt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft 7 dagen de gelegenheid het boek af te halen.

9. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Is een publicatie niet in de TUA bibliotheek aanwezig, dan kan deze bij andere bibliotheken in binnen- en buitenland worden aangevraagd. U dient de aanvraag van de gewenste titel bij voorkeur per e-mail in. Per e-mail ontvangt u bericht, wanneer het gevraagde binnen is gekomen.

Zie voor de kosten hier.

10. Kopiëren

Kopiëren van publicaties is mogelijk met inachtneming van de Auteurswet. Voor het kopiëren van kwetsbaar materiaal is toestemming van de bibliothecaris nodig. Tevens is het mogelijk tegen extra vergoeding kopieën/scans te laten maken. Tarieven hier.

11. Aansprakelijkheid

U blijft verantwoordelijk voor de geleende boeken tot ze teruggebracht zijn bij de balie van de bibliotheek. Als lener bent aansprakelijk voor beschadiging, niet op tijd inleveren of verlies van het door u geleende materiaal, ongeacht de oorzaak daarvan. Tevens is het verboden in boeken te schrijven, daarin enig teken of vouw te maken of boeken te beschadigen door het verwijderen van (delen van) pagina’s. Overtuigt u zich ervan dat de materialen die u wilt lenen in goede staat verkeren. Als u een beschadiging ontdekt, meld dit dan bij de uitleenbalie. 

Tot schadevergoeding is iedereen verplicht, die schade toebrengt aan de bibliotheek, boeken en tijdschriften, computers en andere voorwerpen.

Bij diefstal van eigendommen van de TUA wordt aangifte gedaan bij de politie. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van gebruikers van de bibliotheek en studieruimten.

12. Privacy

Het bibliotheekpersoneel zal in principe geen inlichtingen verschaffen over de uitlening van boeken aan derden, dit ter voorkoming van onderhands doorlenen. Indien de belangen van de bibliotheek of bepaalde leners dit noodzakelijk maken, kan hiervan worden afgeweken.

13. Overige bepalingen

 1. U wordt geacht alle aanwijzingen van bibliotheekmedewerkers op te volgen.
 2. De bibliothecaris (of zijn plaatsvervanger) heeft het recht om een lener die de bepalingen van dit reglement niet nakomt (tijdelijk) van het gebruik van de bibliotheek uit te sluiten.
 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bibliothecaris of diens gemachtigde. De bibliothecaris is gerechtigd incidenteel van deze voorwaarden af te wijken.