Onderwijs

Losse modules volgen

Losse modules volgen

Het is mogelijk om aan de TUA losse modules of minoren te volgen uit de (driejarige) bachelor en (driejarige) master. (Ook in de 60 EC-master is het mogelijk losse modules te volgen, maar daar geldt een eigen tarief.) Gasten kunnen aanschuiven bij het reguliere onderwijs. Tevoren wordt in overleg met de studieadviseur en/of examencommissie gekeken of voor de gewenste module(s) speciale voorkennis/vooropleiding vereist is en of er ruimte is binnen de groep. Informatie over de modules is te vinden in de studiegids.

Het cursusgeld voor contractanten bedraagt € 109,- per EC.
Als contractant kan maximaal 40 EC per jaar en 120 EC per opleiding gedaan worden. Komt het aantal daarboven dan dient men zich in te schrijven als voltijdstudent.
 
Zie dit document voor de rechten en plichten van contractanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseur, J.W. (Wilma) van der Zande-de Roo.

Voorbeelden van door gasten los te volgen modules

Talen:

  • Grieks (van beginnersniveau tot gevorderd)
  • Hebreeuws (van beginnersniveau tot gevorderd)
  • Latijn (basiscursus)
  • Aramees (basiscursus)
  • Duits (leesvaardigheid wetenschappelijke teksten)

Modules uit het reguliere programma, bijvoorbeeld: kerkgeschiedenis, Bijbelse theologie, exegese, hermeneutiek, kerkrecht, ethiek, filosofie, homiletiek, dogmatiek, pastorale psychologie, judaica, godsdienstwetenschap, praktische theologie, evangelistiek, missiologie, liturgiek (zie voor een volledig overzicht van alle modules de studiegids). 

Keuzemodules, bijvoorbeeld: Augustinus' exegese van de Romeinenbrief, Calvijn lezen, wortels van de christelijke eredienst, argumentatietheorie/logica, ethiek van het Oude Testament, Septuaginta, geschiedenis van het gereformeerd piëtisme, introduction to Bible translation (zie dit bestand voor een volledig overzicht van de keuzemodules). 

Minoren, zie deze pagina.