Masterscripties

2023

2022

 • Heide, E.S. van der, Tot Wie wij bidden : een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst van de CGK

 • Hek, W.P. de, Affectieve theologie : affecten in de de antropologie en theologie van de Loci communes van 1521 en de Loci praecipui theologici van 1559 van Philipp Melanchthon

 • Veldhoen, M., Een hoopvolle verandering : een exegetisch onderzoek naar Paulus' gebruik van metamorfose in 2 Korintiërs 3:18

2021

 • Bruijne, D. de, Hananja tegenover Jeremia: een ongelijke strijd. Valse en ware profetie volgens Jeremia 28 
 • Rossum, J.P. van, Het laatste van Job. Een evaluatief onderzoek naar de waardering van Jobs klacht bij Johannes Calvijn en Søren Kierkegaard, toegespitst op hun theologische interpretatie van Job 42
 • Wessels-Schuurman, E.J., Hij maakt ons één: Onderzoek naar de integratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken
 • With, F.N. de, Leeskunst. Perspectieven uit het literatuuronderwijs en de Bijbelse wijsheidsliteratuur op het lezen van de Bijbel met leerlingen in het voortgezet onderwijs

2020

 • Bosker-Staller, A.E.L, Een leven lang liefhebben. Een studie naar Hauerwas’ visie op huwelijk, gezin en seksualiteit
 • Bulten, J.R., Helder spreken over de hel. Een exegetisch onderzoek naar de eigenheid van- en samenhang tussen de termen γέεννα, ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ᾅδης en αἰώνιος κόλασις in het evangelie naar Mattheüs
 • Jong, A.S. de, Heft uw handen tot God. Een onderzoek naar de ruimte voor evangelische lichamelijkheid in een calvinistische liturgie.
 • Kok, J.A. de, Een veelbelovend verbondsprediker. Een historisch en homiletisch onderzoek naar de preken van Wilhelmus à Brakel (1635-1711)
 • Kok, P.A., ‘Dit is mijn בְּרִית met hen,’ zegt JHWH. Een onderzoek naar de inhoud en reikwijdte van de boodschap van בְּרִית zoals Jesaja 59,21 daarover spreekt
 • Velde, W.J. van de, Helder preken over de hel. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de wijze waarop de hel ter sprake komt in de Christelijke Gereformeerde Kerken en welke homiletische kaders de Schrift hierbij wijst
 • Vliet, D.J. van, Aangesteld tot messiaanse koning. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis en de functie van ὑψόω van de Zoon des mensen in het evangelie naar Johannes

2019

 

2018

 • Besten, J.J. den, Godsdienstpedagogiek van de twijfel? Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar de rol van geloofstwijfel in het godsdienstonderwijs op de GSR in Rotterdam
 • Bezemer, H.C., “David zegt van Hem”. Een onderzoek naar de functie van Psalm 16 in Handelingen 2
 • Biewenga, J.H., De preek als TED-talk. Een homiletisch onderzoek naar de mogelijkheid om de methode van de TED-talk te gebruiken als preekvorm
 • Bosker, G.M., De troost van een heerlijke toekomst. Een dogmenhistorisch onderzoek naar ontwikkelingen in de eschatologie van de Nadere Reformatie aan de hand van de catechismusverklaringen van Z. Ursinus, W. Teellinck, P. van der Hagen en T. van der Groe
 • Buth, S.M., Onbekend en onbemind? Een onderzoek naar de opvattingen van christelijke gereformeerde jongeren over de exclusiviteit van de weg tot behoud die in het christelijk geloof beleden wordt in het licht van de hedendaagse maatschap¬pelijke context en actuele theologische debatten hieromtrent
 • Jeong, D., Dic Ecclesiae. Een onderzoek naar de uitleg van Mattheüs 18:15-17 bij Luther, Calvijn en Cajetanus in relatie tot hun exegetische methode
 • Koelewijn, R., Efraïm, een fase die voorbij ging? Een onderzoek naar de plaats en functie van de stam Efraïm in de theologie van Rechters
 • Park, S., Paul’s Hermeneutics of the Old Testament Citations in Galatians 3: 10-14
 • Pronk, J.C., Viva vox Dei. De levende stem van God. Een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron
 • Vulpen, J. van, (Wan)hoop in duisternis? Tekstanalyse en contextuele lezing van Psalm 88