Actueel

Blog: Kunnen we wat leren van andere godsdiensten?

21 maart 2019

Kunnen we wat leren van andere godsdiensten?

Oud en nieuw ontmoeten elkaar
Afgelopen februari ben ik samen met enkele andere TUA-studenten en -promovendi een week lang naar Parijs geweest voor een door ReIReS georganiseerde ‘School’. De afkorting ReIReS staat voor ‘Research Infrastructure on Religious Studies’. De TUA is een van de partners in dit project. Onze studieweek bestond uit twee onderdelen: we kregen inzicht in hoe oude geschiedenis onderzocht wordt aan de hand van o.a. heel oude documenten en boeken. Het andere onderdeel had te maken met de techniek waarmee onderzoeksuitkomsten digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt en verder kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld via een website waar de onderzoeksresultaten te raadplegen zijn en verbeterd kunnen worden. Zo ontmoeten het oude en het nieuwe elkaar. Hier speelt ReIReS een belangrijke rol.

Ontmoeting Oost en West
Bij ReIReS gaat het om de studie van religie. Het gaat hierbij niet alleen om westerse religie, ook religie uit oostelijke landen wordt onderzocht, bijv. aan de hand van Byzantijnse documenten. Binnen ReIReS wordt gekeken hoe Oost en West elkaar hebben beïnvloed. ReIReS vormt dus niet alleen een verbindende schakel tussen Oud en Nieuw, maar ook tussen Oost en West.

Waar staan wij?
Het is belangrijk te weten waar wij zelf staan, omdat het christendom weliswaar een religie is, maar niet gelijk is aan andere religies. Via ReIReS kan geleerd worden wat in andere religies belangrijk wordt gevonden. Op basis van Gods Woord kunnen we vervolgens het christendom vergelijken met die andere religies. Daarmee kan het werk van God geopenbaard worden dat Hij voor ons heeft gedaan. Het is overigens niet makkelijk om Christus als de enige waarheid te benoemen in een wereld die vol is van andere religies. Voor mij was het zinvol om aan de ReIReS School deel te nemen, om zo via andere religies de waarheid van het christendom in te zien.

‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’ (Handelingen 4:12)

Doohyeok Jeong (promovendus Kerkrecht)

Doohyeok staat als derde persoon van rechts op de foto.