Actueel

Dr. J. van ’t Spijker: ‘Als de kerk niet van Christus getuigt, is zij geen kerk meer’

9 juni 2022

Dr. J. van ’t Spijker: ‘Als de kerk niet van Christus getuigt, is zij geen kerk meer’

Op 1 oktober 2021 promoveerde dr. J.  Van ’t Spijker, docent missiologie en evangelistiek aan de TUA, op zijn proefschrift ‘To Participate in God’s Mission: Looking for an Ecclesial Structure to be a Witnessing Church Today.’ Naar aanleiding hiervan wordt op 14 juni aanstaande een symposium gehouden met als thema ‘Gods missie, onze agenda?!’

Gevraagd naar waar zijn proefschrift over gaat, antwoordt dr. Van ’t Spijker dat hij met name vanuit de Schrift antwoord heeft gezocht op de vraag naar het wezen van de kerk, met betrekking tot de zending. ‘De Bijbel laat zien dat de kerk er is omdat God bezig is met de uitwerking van Zijn heilsplan. De kerk bestaat omdat God Zijn Zoon naar de aarde zond, om Zijn heil tot stand te brengen, om het heil uit te werken. De kerk bestaat als vrucht van dat werk van Christus. Het bestaan van de kerk is echter niet waar het om gaat. Het gaat God om de definitieve komst van zijn Koninkrijk, zoals het werkelijkheid zal zijn bij de wederkomst van Jezus. Daar werkt God op aan. Dat doet Hij nog steeds. En in dat voortgaande werk van God heeft de kerk haar plaats. Zij leeft immers in de wereld en ze is in die wereld instrument in Gods hand, waardoorheen Hij, in en door Zijn Geest, Zijn werk voortzet.’

Zo blijkt de Bijbel te zeggen dat God er zorg voor draagt dat het heilsplan dat Hij uitgedacht heeft, door de kerk verwerkelijkt wordt. Omdat het zendingswerk op deze manier werk van God is, spreekt men in de theologie over de missio Dei, Latijn voor ‘de zending van God’. Die aanduiding geeft aan hoe God Zijn heilsplan uitwerkt en uitgewerkt heeft: de Vader zond de Zoon; de Vader en de Zoon zonden de Geest die intrek nam in de gemeente; de Geest leidt en inspireert (zendt) de gemeente tot op de dag van vandaag om echt kerk te zijn, zodat ze zich laat inschakelen in en deel neemt aan de uitwerking van Gods heilsplan.

Van levensbelang
De missiologie is, aldus dr. Van ’t Spijker, interessant voor de theologie, maar ook ‘van levensbelang voor de kerk: die kerk zal immers kerk moeten zijn op de manier die God voor ogen staat.’ De kerk kan geen andere koers kiezen, omdat zij door God ingeschakeld wordt in Zijn heilswerk. ‘Het kan niet anders zijn dan dat de kerk zich in haar agenda – in haar beleid en in de dingen die ze doet – aansluit bij wat God wil, bij wat Hij aan het doen is.’ De kerk moet zich daarom niet alleen naar binnen richten, maar vooral ook naar de wereld om zich heen. In die wereld moet zij van het heilswerk van God in Christus getuigen, zowel in woord als in daad. Als zij dat niet doet, is zij geen kerk meer.

Op het symposium dat D.V. 14 juni 2022 aan de TUA wordt gehouden, willen we doorpraten met mensen uit de kerken, ambtsdragers, maar ook met studenten, missionair werkers en andere belangstellenden. Het zal gaan over de vraag wat het betekent als de kerk zich werkelijk door God laat gebruiken in de voortgang van het werk dat Hij aan het doen is. Wat zijn daar de consequenties van als het gaat om de prediking, als het gaat om de inrichting van het kerkelijk leven, als het gaat om de kerkelijke activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden: prediking, pastoraat, catechese et cetera? Wat vraagt dit ook als het gaat om de opleiding van predikanten?

De studiedag ‘Gods missie, onze agenda?!’ wordt georganiseerd in samenwerking met het Deputaatschap Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken en zal op de TUA worden gehouden op D.V. 14 juni 2022. Verdere informatie staat in de agenda op www.tua.nl