Actueel

Vacature: Financieel deskundig lid Raad van Toezicht

2 mei 2019

Vacature: Financieel deskundig lid Raad van Toezicht

De raad van toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegd¬heden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren. Hieronder vallen onder meer het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan; het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de universiteit.

Voor de opvolging van een regulier aftredend lid is de raad op zoek naar een deskundige op het gebied van financiën. 

Gezocht wordt naar iemand die:

  • ervaring heeft in de accountancy of in de financiële bedrijfsvoering;
  • ervaring heeft met of zich wil verdiepen in een toezichthoudende functie;
  • betrokken en meelevend lid is van een van de Christelijke Gereformeerde kerken;
  • goed kan functioneren in een teamverband;
  • tijd vrij kan maken voor gemiddeld 7 (avond)vergaderingen per jaar.

Schriftelijke reacties dient u te sturen naar de secretaris van de raad, mr. H.M. Oevermans, e-mail hm.oevermans@solcon.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, drs. R.W.J. Soeters (tel. 058-2060299).

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet voor vrijdag 1 juni 2019.

Ook als u iemand kent die u geschikt acht voor deze taak, verzoeken we u contact op te nemen met de voorzitter.

De formele benoeming geschiedt door de generale synode.