Home

Dr. M.C. Mulder

Dr. M.C. Mulder

Universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca
Senior researcher Onderzoeksgroep BEST 
(Biblical Exegesis and Theology)

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Marinus Cornelis Mulder werd geboren op 6 mei 1960 te Ede. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij in 1982 met goed gevolg het kandidaatsexamen aflegde en tevens in datzelfde jaar de lerarenopleiding van de Theologische Faculteit te Utrecht afrondde. Vanaf 1982 studeerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, waar hij in 1985 opnieuw een kandidaatsexamen behaalde en in 1990 het doctoraalexamen aflegde, waarvoor hij het judicium cum laude ontving. Hoofdvak was het Oude Testament; dogmatiek, judaïca en Akkadisch waren bijvakken.

Op 8 juni 2011 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een proefschrift met de titel Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21.

Van 1988 tot 1995 was hij als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerken van Doesburg, Doetinchem en Nijmegen, van 1995 tot 2005 aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Goes. Vanaf 1993 doceert hij Judaïca en Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, vanaf 2006 eveneens Kerk en Israël en diverse nieuwtestamentische vakken aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Van 2006-2014 was hij missionair consulent, werkzaam voor het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal; van 2006-2019 tevens directeur van het Centrum voor Israëlstudies te Ede. Sinds 2014 doceert hij naast Judaica en Kerk en Israël ook Nieuwe Testament aan de TUA, sinds 2023 met een arbeidsomvang van 0,6 fte.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Wetenschappelijk medewerker Centrum voor Israëlstudies 
  • Docent Kerk en Israël, Nieuwe Testament aan CHE 
  • Extraordinary Professor NT aan de North-West University van Potchefstroom, in samenwerking met Greenwich School of Theology
  • Lid Overlegorgaan Joden en Christenen
  • Lid Comenius Commission
  • Bestuurslid van de Stichting Evangelische Toerusting Afrika (EvTA)
  • Voorzitter Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF)