Actueel

Vacature: Lid Raad van Toezicht

12 maart 2020

Vacature: Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegd­heden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren.

Hieronder vallen onder meer het goedkeuren van het instellingsplan en het bestuursverslag alsmede het toezien op de invulling van de kwaliteitszorg door het college van bestuur wat betreft onderwijs en onderzoek.

Voor de opvolging van een regulier aftredend lid is de raad op zoek naar een deskundige binnen het wetenschappelijk onderwijs. 

Gezocht wordt naar iemand die:

  • bestuurlijke ervaring heeft in de wereld van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
  • betrokken en meelevend lid is van een van de Christelijke Gereformeerde kerken;
  • goed kan functioneren in een teamverband;
  • tijd vrij kan maken voor gemiddeld 7 (avond-)vergaderingen per jaar.

Schriftelijke reacties dient u te sturen naar de secretaris van de raad, mr. H.M. Oevermans. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, drs. R.W.J. Soeters (tel. 058-2060299).

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet voor dinsdag 14 april 2020.

Ook als u iemand kent die u geschikt acht voor deze taak, verzoeken we u contact op te nemen met de voorzitter.

De formele benoeming geschiedt door de Generale Synode.