Bachelorscripties

2023

 • Baarle, D., Eer van God en troost voor de kerk. Verkiezing in het onderwijs van Calvijn aan de gemeente
 • Brand, G.J., 'Voorwaar, Gij zij een God, Die Zich verborgen houdt'. De Verborgen God bij Georges Lemaître
 • Brink-Theunissen, W.D. van den, De Heliand, aanpassing of vertolking? Een vergelijkend onderzoek naar de waardering van de Heliand voor Miskotte en Vreekamp
 • Glasbergen, G.B., Gods besluit, onze vrijheid. Een beschrijvend onderzoek naar de plaats van het vrije handelen van de mens in het spreken over de wil van God
 • Harms, J.C., De twee paradijsbomen en de zondeval. Een vergelijkend onderzoek naar de twee paradijsbomen: een afweging tussen de consequenties van de hypothesen van Karl Budde en Paul Humbert voor de uitleg van de zondeval
 • Ippel, E.G., 'De na-ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen'. Een onderzoek naar het verband tussen Gods na-ijver en de Missio Dei
 • Lamberink, O.W., A Metaphorical reading of θεĻŒπνευστος

2022

 • Blonk, W.J. van der, Christus' heerschappij over de geesten. Een onderzoek naar de missionaire implicatie van Christus' heerschappij over de geesten in de context van de Afrikaanse Traditionele Religie
 • Boogaard, C.R., 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'. Analyse en waardering van Seiberts visie op de geweldsproblematiek van het Oude Testament
 • Donker, J.D., Oefenplaats voor verwondering. Een onderzoek naar inzichten die Paul van Tongeren en Abraham Joshua Heschel de kerk kunnen bieden als zij oefenplaats voor verwondering wil zijn
 • Fassò, P.C., Kritische theologie of theologiekritiek? Over de mogelijkheid van rationele theologie volgens de B-editie van Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft (1787)
 • Glasbergen-Molenaar, C., God, natuur & vrouwen. Een vergelijkend onderzoek naar de waardering van de vrouw en de natuur in feministische en gereformeerde theologie
 • Hartog, L., Zonzijden aan de zonde. Een onderzoek naar de hamartiologie van A.A. van Ruler
 • Jong, R. de, Exegese die de wind van voren geeft: Augustinus' exegese van Genesis 1, geplaatst in zijn hermeneutisch kader
 • Klaassen, J.W., Jona, de redder van de wereld? Een onderzoek naar de mogelijkheid om Jona te zien als type van Christus
 • Mijnheer, W., Berkhof en de Bonders. Een kerkelijk gesprek
 • Prins, J.A., Wat is de betekenis en functie van Jezus' uitspraken in de synoptische evangeliën met betrekking tot de verwachting van de komst van de Mensenzoon in de termijnuitspraken?
 • Stouten, C.J., 'Und siehe da...'. Een onderzoek naar het verstaan van de wondertekenen van Mattheüs 27,51-53
 • Veen, G.H. van, 'Velen staan tegen mij op'. Honderd jaar onderzoek naar de identiteit van de vijanden in de indivicuele klaagpsalmen
 • Vliek, A., 'Het hele zijn doorleven tot op God'. Een beschrijvend onderzoek naar het door Van Ruler gehanteerde bevindingsbegrip
 • Wilde, Z.M. de, Tamar de heldin gerechtvaardigd. Een onderzoek naar de plaats en functie van de Tamar-perikoop in Genesis
 • Wout, L. van 't, Het lied van Mozes en het Lam. Een exegetisch onderzoek naar de functie en de betekenis van dit lied
 • Zwol, J.C. van, Uit het water getrokken. Een vergelijkend onderzoek tussen de Sargon-geboortelegende en het geboorteverhaal van Mozes in Exodus 2

2021

 • Bongiovanni, A.M., Drie stille getuigen. Een studie naar het functioneren van Noach, Dan'el en Job in de boodschap van Ezechiël 14
 • Bronkhorst, H., Het wezen van natuurlijk leven. Een biologisch en theologisch perspectief op een mysterie
 • Florijn, H.E., Egyptische wijsheid in de Hebreeuwse Bijbel? Een onderzoek naar de mogelijke ontlening aan De wijsheid van Amenemope door de auteur(s) van Spr. 22-24
 • Hek-Van Pelt, A.K. de, 'En Elihu nam het woord'. Een onderzoek naar de betekenis van de redevoering van Elihu (Job 32-37) voor het boek Job
 • Linden, R.B.J. van der, Pastoraat aan mensen met dementie
 • Oskam, A.J.Q., Wordt alles billijk aangelegd? Een beknopt rechtshistorisch en -filosofisch onderzoek naar het beginsel van de billijkheid en de waarde van dit beginsel voor het gereformeerd kerkrecht
 • Schreur, R.M., Binding aan de kerk. Een onderzoek naar de binding van jongeren aan de kerk, de betekenis en relevantie van de kerk in het leven van jongeren en de rol van de peergroep hierbij
 • Valkenburg, G., Zedekia en Jeremia. Een gespannen relatie tussen koning en profeet
 • Wolfswinkel, E.H. van, De bril van Spreuken 1-9. Een onderzoek naar de hermeneutische betekenis van Spreuken 1-9 voor de interpretatie van Spreuken 10-29

2020

 • Bart, A.S. van, De eenzaamheid voorbij. Een onderzoek naar wat Dietrich Bonhoeffers biechtpraktijk te bieden heeft voor de situatie van eenzaamheid en lijden zoals beschreven door Dirk de Wachter en Damiaan Denys
 • Hooglander, J.C., Missionair Gemeente zijn. Een vergelijkend onderzoek naar de verhouding van de visies van Stefan Paas en Tim Keller op 'missionair gemeente zijn' in de ontmoeting met de cultuur
 • Jong, A.D. de, Want jij hebt kwad met goed vergolden. Een studie naar intermenselijke vergeving in het Oude Testament
 • Jongejan, L.M., Verbinding in Verdeeldheid. De visie van Guillaume Groen van Prinsterer en Simon van Velzen op de Afscheiding zoals blijkt uit hun briefwisseling
 • Jongeneel, A., Vrouw in ambt? Een vergelijkend onderzoek naar argumenten die worden gebruikt in de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Kralingen, J. van, Het grote conflict. Aanloop en aanleiding van het conflicte tussen Erasmus en Luther over de vrije wil
 • Lagemaat, H., Maria. Maagd - Moeder - Mens
 • Meeuse, A.J., De draak speelt de sterren van de hemel. Een onderzoek naar het gebruik van het OT in Openbaring 12,1-6
 • Mussche, B.H.P., Bachelorscriptie. Een vergelijkend onderzoek naar de Spengler-interpretatie van K.H. Miskotte en Thierry Baudet
 • Prins, B.J., Van Zeevolk naar Pentapolis. Een onderzoek naar de herkomst van de Filistijnen
 • Schut, D., Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij
 • Smit, A.J., Een culturele context van eer & schaamte in Nederlandse missionaire Evangeliebediening
 • Vugt, P.C. van, Van blijvende waarde. Phillipus Melanchthon over het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament
 • Ymker, H.J., Soli Deo Gloria. Een beschrijvend onderzoek naar J.J. van der Schuit en zijn betekenis voor de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

2019

 • Deelen, A.A. van, Warempel, het was Lea! Een onderzoek naar de miratieve functie van het partikel wehinneh en naar de (on)mogelijkheid van het vertalen ervan in doeltaalgerichte Nederlandse Bijbelvertalingen
 • Groen, C. de, Diaconaat bij Seinpost Slinge. Een onderzoek naar diaconaat in de praktijk
 • Hoeve, J., Amos’ gerichtsprediking tegen het sociale onrecht in Israël
 • Hotsappel, H.J., Een kwestie van projectie? Analyse en waardering van Karen Kilby's kritiek op perichorese binnen de sociale triniteitsleer
 • Klooster, M.K., The Literary Genre of the Book of Jonah. An Evaluation of the Genre Classifications of the Book of Jonah and Their Hermeneutical Implications
 • Krooneman, H., Hoe Doornspijk protestants werd. De Ludgeruskerk in de periode 1517-1618
 • Lok, P.J., ‘Dat het mij goed ga omwille van u’. Een beschouwing van het vrouw-/zustertriplet in Genesis
 • Mots, H.H. de, Jezus, trek ons hart naar boven! Calvijns denken over de meditatio futurae vitae en het tegenwoordige leven vergeleken met dat van Willem Teellinck
 • Nagel, M.H., Omzien naar de jonge Luther. Een kerkhistorisch onderzoek naar de existentiële ontwikkelingen in het leven van Maarten Luther in de periode 1513 - 1518
 • Trouwborst, A.T., ā€‹'Continuation of republication'. Een systematisch-theologisch onderzoek naar een gereformeerde waardering van de verbondsvisies van Andrew T.B. McGowan en Michael S. Horten aan de hand van de Beknopte Gereformeerde Dogmatiek eā€‹n de ā€‹Christelijke Dogmatiek
 • Vliet, J. van, Theologie en wetenschap. Een onderzoek naar de wetenschapsfilosofische positie van Gijsbert van den Brink en Willem Ouweneel ter verheldering van het debat rond schepping en evolutie
 • Werf, A. van der, Christus als broeder. Een beschrijvend onderzoek naar de thematiek van ‘Christus als broeder’ in de vroege theologie van Dietrich Bonhoeffer
 • Wevers, T., Een liturgie in discussie. Een onderzoek naar Nordmans' visie op de liturgie

2018

Klik hier voor een overzicht van bachelorscripties uit voorgaande jaren.