Masterscripties

2023

MASTER THEOLOGIE

 • With-Hoekman, T.N. de, Wie 'niet' vraagt, wordt overgeslagen!. Een praktisch kwalitatief onderzoek naar de vraaggestuurdheid van geestelijk verzorging in de intramurale gezondheidszorg.
 • Kater, W.L.W., Aangevochten berusting. Miskotte's spreken over aanvechting in Antwoord uit het onweer (1936)
 • Mussche, B.H.P., Acedia. Een onderzoek naar de zondeleer bij Karl Barth in KD IV/2 §65.1-2
 • Schut, D., Nec tamen consumebatur. Een evaluerend onderzoek binnen de CGK naar de kerkrechtelijke mogelijkheden van meerdere vergaderingen als reactie op kerkenraden die afwijken van de besluiten van de meerdere vergaderingen
 • Smit, A.J., 'Reverse mission'; een lege belofte? Omgekeerde zending vanuit westers en Afrikaans perspectief vergeleken met een missionaire praktijk in Dordrecht
 • Verschoof, J., Wilhelm Busch. De visie van Wilhelm Busch op het predikantswerk in het Derde Rijk en hoe hij daar praktisch gestalte aan geeft, met name bezien vanuit zijn piëtische achtergrond
 • With-Hoekman, T.N. de, Wie 'niet' vraagt, wordt overgeslagen!. Een praktisch kwalitatief onderzoek naar de vraaggestuurdheid van geestelijk verzorging in de intramurale gezondheidszorg

MASTER HERBRONNING GEREFORMEERDE THEOLOGIE

 • Jong, A.D. de, "All of one being". Een onderzoek naar de betekenis van de opstandingsethiek van Oliver O'Donovan voor jong volwassenen
 • Post, S.D., Pastor, polarisatie en preventie. Een op theological action research gebaseerd onderzoek naar de mogelijkheden die een pastor heeft om conflicten te voorkomen bij groeiende polarisatie in een christelijke gemeente
 • Rijsdijk, T., 'Uw schoonheid hoog te loven'Jonathan Edwards’ theologische visie op schoonheid en de godsdienstige vorming van leerlingen binnen het reformatorisch voortgezet onderwijs in een postmoderne samenleving
 • Rijsdijk, W., Gedetermineerd tot afhankelijke vrijheid. Soevereine Vader en vrije kinderen in het licht van Gods voorzienigheid

2022

MASTER THEOLOGIE

 • Heide, E.S. van der, Tot Wie wij bidden. Een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst van de CGK
 • Hek, W.P. de, Affectieve theologie. Affecten in de de antropologie en theologie van de Loci communes van 1521 en de Loci praecipui theologici van 1559 van Philipp Melanchthon
 • Veldhoen, M., Een hoopvolle verandering. Een exegetisch onderzoek naar Paulus' gebruik van metamorfose in 2 Korintiërs 3:18

2021

MASTER THEOLOGIE

 • Bruijne, D. de, Hananja tegenover Jeremia. Een ongelijke strijd. Valse en ware profetie volgens Jeremia 28 
 • Rossum, J.P. van, Het laatste van Job. Een evaluatief onderzoek naar de waardering van Jobs klacht bij Johannes Calvijn en Søren Kierkegaard, toegespitst op hun theologische interpretatie van Job 42
 • Wessels-Schuurman, E.J., Hij maakt ons één. Onderzoek naar de integratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken
 • With, F.N. de, Leeskunst. Perspectieven uit het literatuuronderwijs en de Bijbelse wijsheidsliteratuur op het lezen van de Bijbel met leerlingen in het voortgezet onderwijs

2020

MASTER THEOLOGIE

 • Bosker-Staller, A.E.L, Een leven lang liefhebben. Een studie naar Hauerwas’ visie op huwelijk, gezin en seksualiteit
 • Bulten, J.R., Helder spreken over de hel. Een exegetisch onderzoek naar de eigenheid van- en samenhang tussen de termen γέεννα, ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ᾅδης en αἰώνιος κόλασις in het evangelie naar Mattheüs
 • Jong, A.S. de, Heft uw handen tot God. Een onderzoek naar de ruimte voor evangelische lichamelijkheid in een calvinistische liturgie.
 • Kok, J.A. de, Een veelbelovend verbondsprediker. Een historisch en homiletisch onderzoek naar de preken van Wilhelmus à Brakel (1635-1711)
 • Kok, P.A., Dit is mijn בְּרִית met hen,’ zegt JHWH. Een onderzoek naar de inhoud en reikwijdte van de boodschap van בְּרִית zoals Jesaja 59,21 daarover spreekt
 • Velde, W.J. van de, Helder preken over de hel. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de wijze waarop de hel ter sprake komt in de Christelijke Gereformeerde Kerken en welke homiletische kaders de Schrift hierbij wijst
 • Vliet, D.J. van, Aangesteld tot messiaanse koning. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis en de functie van ὑψόω van de Zoon des mensen in het evangelie naar Johannes

2019

MASTER THEOLOGIE

2018

Klik hier voor een overzicht van masterscripties uit voorgaande jaren.