Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Toelating en inschrijving

Als vooropleidingseis voor toelating tot de master geldt een WO-bachelordiploma, een HBO-masterdiploma of een WO-masterdiploma. Bij een aan een WO-bachelordiploma of een WO-masterdiploma gelijkgesteld getuigschrift uit het buitenland oordeelt de examencommissie op advies van de opleidingscoördinator over de toelating. Wie een HBO-bachelordiploma heeft, kan een op maat gesneden instroomprogramma volgen.

Het is mogelijk om de master in te stromen zonder vooropleiding Theologie. Consequentie daarvan is dat bepaalde (keuze)onderdelen moeilijker studeerbaar zullen zijn, zoals bijvoorbeeld onderdelen van de module ‘Bijbellezen in de 21e eeuw’ voor studenten zonder voorkennis van Grieks en Hebreeuws. Het is wel gewenst dat de student in zijn vooropleiding minimaal twee moderne vreemde talen met een voldoende heeft afgerond. Te bestuderen literatuur is Engelstalig. Er is een literatuurlijst beschikbaar (aan te vragen bij de studentenadministratie) die aan studenten zonder officiële theologische vooropleiding sterk wordt aangeraden. 

Van de studenten wordt gevraagd instemming te betuigen met de gereformeerde belijdenisgeschriften of deze te respecteren.

"Deze studie heeft volledig aan mijn verwachtingen beantwoord." (Frank Visscher, kinderneuroloog, student master Herbronning Gereformeerde Theologie)

Instroomprocedure

De instroomprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

  1. Studieadvies en informatie-aanvraag kan door een e-mail te sturen naar de studentenadministratie
  2. (Voorlopige) inschrijving via Studielink 
  3. Opleiding neemt contact op met student om intakegesprek te plannen en de inhoud daarvan door te spreken 
  4. Intakegesprek met de opleidingscoördinator van de master, prof. dr. A. Versluis, a.d.h.v. een door de student te schrijven paper waarin deze zijn/haar motivatie voor deze opleiding beschrijft, de relatie met het huidige werkveld / eerdere studies, de leervraag die de student wil onderzoeken en de verwachtingen van deze studie. 
  5. Na het intakegesprek volgt een advies voor een passende route, die kan bestaan uit een van de volgende opties: 
  • definitieve inschrijving voor de gehele masteropleiding of op contractbasis voor een module van de master 
  • advies om voorafgaand aan definitieve inschrijving op contractbasis een instroompakket van een of meer bachelorcursussen te volgen
  • advies om af te zien van inschrijving 

Wanneer je een WO-bachelordiploma of WO-masterdiploma hebt anders dan op het terrein van theologie, filosofie en religiewetenschappen, zal het intakegesprek nadrukkelijk gaan over: je voorkennis betreffende het vak theologie, (kerkelijke) werkervaring, motivatie, studieresultaten van je vorige opleiding(en), studietempo en persoonlijke ontwikkeling. Een advies om voorafgaand aan de definitieve inschrijving een instappakket aan theologische literatuur te bestuderen behoort tot de mogelijkheden. 

Instroommomenten: 
2x per jaar (bij de start van collegeperiode 1 en 2). Starten in periode 1, per september, heeft de voorkeur.

Inschrijfmomenten: 
Bij voorkeur vóór 1 juni.