Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (deeltijd)

Toelating en inschrijving

Als vooropleidingseis voor toelating tot de master geldt een wo-bachelordiploma of een wo-masterdiploma. Bij een aan een wo-bachelordiploma of een wo-masterdiploma gelijkgesteld getuigschrift (m.n. uit buitenland) oordeelt de examencommissie op advies van de dean over de toelating.

Het is mogelijk om de master in te stromen zonder vooropleiding Theologie. Consequentie daarvan is dat bepaalde (keuze)onderdelen moeilijker studeerbaar zullen zijn, zoals bijvoorbeeld onderdelen van de module ‘Bijbellezen in de 21e eeuw’ voor studenten zonder voorkennis van Grieks en Hebreeuws. Het is wel gewenst dat de student in zijn vooropleiding minimaal twee moderne vreemde talen met een voldoende heeft afgerond. Te bestuderen literatuur is Engelstalig.

Van de studenten wordt gevraagd instemming te betuigen met de gereformeerde belijdenisgeschriften of deze te respecteren.

Instroomprocedure

De instroomprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. (Voorlopige) inschrijving kan door een e-mail te sturen naar de studentenadministratie. Zij zullen dan contact met je opnemen over de verdere gang van zaken.
  2. Intakegesprek met de dean van de master, prof. dr. A. Huijgen, a.d.h.v. een door de student te schrijven position paper.
  3. Na het intakegesprek volgt een advies voor een passende route, die kan bestaan uit een van de volgende opties:
  • definitieve inschrijving voor de gehele masteropleiding of op contractbasis voor een module van de master
  • advies om voorafgaand aan definitieve inschrijving op contractbasis bij te scholen
  • advies om af te zien van inschrijving

Wanneer je een wo-bachelordiploma of wo-masterdiploma hebt anders dan op het terrein van theologie, filosofie en religiewetenschappen, zal het intakegesprek nadrukkelijk gaan over: je voorkennis betreffende het vak theologie, (kerkelijke) werkervaring, motivatie, studieresultaten van je vorige opleiding(en), studietempo en persoonlijke ontwikkeling.

Deze master gaat D.V. in september 2021 van start. Zeer binnenkort is het mogelijk om je via Studielink in te schrijven. Tot die tijd vindt inschrijving plaats op voorlopige basis.