Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiekosten

De collegegeldregeling 2020-2021 staat in de Beslisboom inzake collegegeld 2020-2021

Wettelijk collegegeld: € 2.143,--
Instellingscollegegeld: € 6.000,--
Aangepast collegegeld (voor contractanten): € 100,00 per EC

In het regeerakkoord is afgesproken dat voor studenten die in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst starten met een opleiding aan een hogeschool of universiteit, het collegegeld gehalveerd wordt. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Administratiekosten voor betaling in termijnen bedraagt € 24,--
Contractanten (degenen die losse vakken volgen) betalen € 100,-- per EC. Dit bedrag is gebaseerd op het instellingscollegegeld
(€ 6.000,-- gedeeld door 60 EC).

Een diploma kan alleen behaald worden door studenten die ingeschreven staan als voltijdstudent. Daarbij is het niet toegestaan een hele opleiding te volgen op contractbasis. Om die reden is door de examencommissie bepaald dat op contractbasis maximaal 40 EC per jaar en maximaal 120 EC (inclusief vrijstellingen) per opleiding gedaan kan worden. Stages en scripties kunnen niet op contractbasis gedaan worden.
 
Op grond van gewijzigde wetgeving per 1 september 2010 komt een student die een tweede zelfde graad wil behalen (d.w.z. inschrijving voor een bacheloropleiding terwijl al eerder een bachelorgraad is behaald of inschrijving voor een masteropleiding terwijl al eerder een mastergraad is behaald) niet meer in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld.
Het instellingscollegegeld is gebaseerd op de jaarlijkse bijdrage van OCW voor een bekostigde student met een opslag voor het behalen van een graad. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats die mede gebaseerd is op de ontwikkeling van het wettelijk collegegeld.
Het college van bestuur legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de universiteitsraad.


Financiële ondersteuning

Klik hier voor informatie over financiële ondersteuning voor studenten.