Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiekosten

De collegegeldregeling 2021-2022 staat in de Beslisboom inzake collegegeld 2021-2022 en die van 2022-2023 in de Beslisboom inzake collegegeld 2022-2023

De hoogte van het collegegeld is voor studiejaar 2021-2022 als volgt bepaald:

  • Wettelijk collegegeld: € 1.084,- (dit is het gehalveerde collegegeld waartoe de overheid besloten heeft voor collegejaar 2021-2022) (wettelijk collegegeld 2022-2023: € 2.209,-)
  • Wettelijk collegegeld voor eerstejaars: € 542,- (dit tarief is de helft van het collegegeld met korting en is bestemd voor degenen die voor het eerst instromen in HBO of WO)
  • Instellingscollegegeld: € 5.016,- (dit is het bedrag incl. de korting ter hoogte van de helft van het wettelijk collegegeld) (instellingscollegegeld 2022-2023: € 6.225,-)
  • Losse onderdelen: € 102,- per EC (max. 40 EC per jaar) (2022-2023: € 104,-) 

Wettelijk collegeld: voor degenen die nog niet eerder een bachelordiploma behaald hebben ná augustus 1991.
Instellingscollegegeld: voor degenen die reeds een bachelordiploma hebben behaald na augustus 1991 of die een buitenlandse nationaliteit bezitten. 

Administratiekosten voor betaling in termijnen bedraagt € 24,--
Contractanten (degenen die losse vakken volgen) betalen € 102,-- per EC. 

Een diploma kan alleen behaald worden door studenten die ingeschreven staan als voltijdstudent. Daarbij is het niet toegestaan een hele opleiding te volgen op contractbasis. Om die reden is door de examencommissie bepaald dat op contractbasis maximaal 40 EC per jaar en maximaal 120 EC (inclusief vrijstellingen) per opleiding gedaan kan worden. Stages en scripties kunnen niet op contractbasis gedaan worden.
 
Op grond van gewijzigde wetgeving per 1 september 2010 komt een student die een tweede zelfde graad wil behalen (d.w.z. inschrijving voor een bacheloropleiding terwijl al eerder een bachelorgraad is behaald of inschrijving voor een masteropleiding terwijl al eerder een mastergraad is behaald) niet meer in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld.
Het instellingscollegegeld is gebaseerd op de jaarlijkse bijdrage van OCW voor een bekostigde student met een opslag voor het behalen van een graad. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats die mede gebaseerd is op de ontwikkeling van het wettelijk collegegeld.
Het college van bestuur legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de universiteitsraad.


Financiële ondersteuning

Klik hier voor informatie over financiële ondersteuning voor studenten.