Generale synode

De generale synode is het hoogste orgaan van de CGK en daarmee ook van de TUA. De generale synode komt eens in de drie jaar bijeen. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen van de TUA vastgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat jaarlijks de raad van toezicht van de TUA deze stukken zal moeten goedkeuren, alvorens zij kunnen worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording aan het ministerie van OC&W en rapportering aan andere belanghebbenden.