'Missional Ecclesiology'

29 November 2012

Op 15 en 16 november namen prof. G.C. den Hertog, dr. M.J. Kater en drs. J. Van 't Spijker deel aan een consultatie in Calvin Theological Seminary in Grand Rapids (VS).  Het thema van deze uitwisseling tussen mensen van Calvin Theological Seminary, de theologische faculteit van de Vrije Universiteit en de Theologische Universiteit Apeldoorn was gewijd aan ‘Missional Ecclesiology’. Gedurende deze beide dagen werden door ongeveer de helft van de dertig deelnemers bijdragen geleverd over dit onderwerp (onder wie de drie deelnemers van de TUA). Veel aandacht was er voor de ‘kerkplantingsprojecten’ die vanuit diverse kerken plaatsvinden. De conferentie in Grand Rapids was een geweldige stimulans hier ook in Apeldoorn volop mee bezig te zijn.

 
Een impressie door drs. J. van ‘t Spijker, docent missionaire vakken:

Grand Rapids – we were there!
Half november bezochten we in Grand Rapids een consultatie (theologische conferentie) over de leer van de kerk. Het thema werd toegespitst op de betekenis van de kerk met het oog op het missionaire. De vragen waar de kerk op stuit in het contact met (en soms moet je zeggen: in de confrontatie met) de wereld om haar heen, stellen de theologie voor de noodzaak van een (hernieuwde?) bijbels-systematische doordenking van het wezen, de rijkdom en de verantwoordelijkheid van de kerk. Daarbij is helder dat het missionaire aspect niet maar tot de bijkomstige zaken behoort. Het missionaire hoort tot het wezen van de kerk, juist ook als we belijden dat de kerk één is, en heilig, en katholiek, en apostolisch: zo staat ze in deze wereld, als het volk van God, getrokken uit de duisternis en levend in het licht. Als een zichtbare prediking van Gods liefde in Christus. Getuigend in Woord en daad.

« Nieuwsarchief